Türk Ailesinde Adolesanların Sorunları

İsimli konu WH 'Meslekler & Kariyer' kategorisinde, ozan güneri üyesi tarafından 6 Ekim 2011 tarihinde yazılmıştır. Türk Ailesinde Adolesanların Sorunları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Türk Ailesinde Adolesanların Sorunları

  TÜRK AİLESİNDE ADOLESANLARIN SORUNLARI ÖZET:
  T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu adına Makro Araştırma tarafından yapılan bu araştırmada temel bi şekilde Türkiye genelinde, gençlerin sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma dört ayrı evreni temsil etmek üzere epey aşamalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş dört değişik misal kitleye 100 yüze anket uygulaması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
  Bu dört kitle
  ØErgenlerin kendileri
  ØÖğretmenler
  Øİşveren, yönetici, ustabaşı
  ØErgenlerin anneleridir.
  Araştırmanın saha çalışmaları 26 ilde kentsel ve kırsal kesimlerde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları altı bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde ergenlerle alakadar profil bilgileri verildikten sonraları ikinci bölümde ergenlik sorunları üzerinde durulmaktadır. Üçüncü kısım ergenin arkadaş ve ailesiyle ilişkileri, dördüncü kısım ergenin kendisi birlikte alakadar düşünceleri konularına ayrılmıştır. Beşinci bölümde cinsellik konusu ele alındıktan sonraları, ergenlerle yapılan araştırmanın altıncı ve son bölümü olan eğitim ve kontak konusuna geçilmektedir.
  ERGENLERLE YAPILAN ARAŞTIRMANIN BULGULARI
  Araştırmaya katılan ergenlere göre 13 – 18 yaş grubundaki gençlerin kapsamlı bi şekilde karşılaştıkları en kritik mesele sigaraya başlamadır. Bu sorunu kötü arkadaşlar edinme, işsizlik sorunları izlemektedir. Dördüncü sırayı uyuşturucu, beşinci sırayı alkol kullanımı, altıncı sırayı kendine güvensizlik sorunu almaktadır.
  Araştırmaya katılan bütün on ergenden 9’u, kendilerinin ergenlik dönemine girdikten sonraları en az 1 ergenlik sorunu yaşadıklarını belirtmiştir.
  Ergenlerin kendilerinin karşılaştıkları en kritik 3 mesele fiziki görünüşün değişmesi, giyim –kuşama-süse düşkünlüğün artması ve karşı cinse ilginin artmasıdır. Erkeklerle kızların karşılaştıkları sorunlarda 1 farklılaşma göze çarpmaktadır. Kızlarda dört mesele ön plana çıkaktadır. Fiziki görünüşün değişmesi, giyim – kuşama / süse düşkünlük, yalnızlık hissine kapılma ve içine kapanma. Erkeklerde ise ilk sırayı karşı cinse ilginin artması almakta, bunu giyim-kuşama-süse düşkünlük, fiziki görünüşün değişmesi, eve geç kalmaya başlama izlemektedir.Araştırmada saptanan,dikkati çeken kritik 1 nokta, evde boş oturan ergenlerde yalnızlık hissine kapılma,içe kapanma ve geçimsizlik/ huysuzluk sorunlarının talebe ve çalışanlara göre daha yoğun bi şekilde yaşanmasıdır.
  Sorun yaşayan ergenlerin %28,5 i yaşadıkları sorunların tümünü,%37,4 ü de bazılarını çözdüklerini,%33,8 i ise hiçbirini çözemediklerini belirtmiştir.
  Sorun yaşayan ergenlere konumlarının (öğrenci,boşta,çalışan)yaşadıkları sorunları çözmeleri konusunda kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı 1 rol oynayıp oynamadıkları da sorulmuştur.kapsamlı bi şekilde talebe olmanın sorunların çözümünde kolaylaştırıcı 1 rolü olduğu gözlemlenmektedir.Evde boş oturuyor olmak ise tersine sorunların çözümünü zorlaştırıcı 1 tesir yapmaktadır.
  Ailelerde,ergenlere yönelik dayak olayı epey yaygın değildir.bütün on ergenden yalnızca biri ailelerinde kendilerine yönelik dayak olayı yaşandığını belirtmekte,bunların epey büyük bölümü de dayakla nadiren karşılaştıklarını dile getirmektedir.eşdeğer oran ve durum mektep ve iş yerlerindeki dayak içinde geçerlidir.
  Ergenlerin %70 i sigara kullanmamakta,%30 u kullanmaktadır.Erkekler kızlara göre sigaraya daha düşkündür.Yaş ilerledikçe sigara kullananların oranı düzenli 1 şekilde artmaktadır.Sigara kullanma alışkanlığı evde boş oturan ve çalışan ergenlerde,talebe ergenlere göre epey daha yüksektir.
  Öte yandan ergenlerin %87,iki si alkol kullanmamakta,%12,8 i kullanmaktadır. Ergenlerin %1,üç ü şimdiye kadar uyuşturucu nesne kullanmayı denediklerini,%98,7 si ise denemediklerini belirtmişlerdir.
  Ergenlerin %1,6 sı 1 gençlik çetesine aza olduğunu belirtmiştir,Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (%89,1) gençlik çetesine giren öğrencilerini çetelerin zararlarını anlatarak ikna etme yoluna gideceğini söylerken,bu oran iş verenlerde %77,6 ya, annelerde ise %48,4 e gerilemektedir.
  Ergenler için boş zamanların paylaşılması konusunda arkadaşlar aileden daha önce gelmektedir.bütün 3 ergenden biri boş zamanlarını arkadaşlarıyla geçirmektedir.Ergenlerin sorunlarını en epey paylaştıkları şahıslar yine erkek veya kız arkadaşlardır.Ergenlerin %24,8 i sorunlarını en epey erkek arkadaşlarıyla,%23 ü ise kız arkadaşlarıyla paylaştıklarını belirtmişlerdir.Sorunlarını anneleriyle paylaşanların oranı da %22,8 gibi görece yüksek 1 düzeydedir.
  Ergenlerin başkalarıyla en epey paylaştıkları mesele,aile ve aile bireyleriyle olan sorunlardır.Paylaşılan meseleler sıralamasında ikinci sırayı arkadaşlarla alakadar meseleler almaktadır.üç sırada mektep ve eğitim sorunları gelmekte,bunu karşı cinsle alakadar meseleler izlemektedir. Ergenlerin %22,7’si aile bireylerinin hiçbiriyle çatışma içine girmemektedir. En epey çatışılan şahıslar ufak erkek kardeş ve ağabeydir.
  Ergenlerin hayli kritik 1 bölümü en epey çatıştıkları kişiyle 1 mesele yaşayıp öfkelendiklerinde kızıp bağırmaktadır. Konuşup sorunu çözmeye çalışanların oranı yalnızca %13,6’dır. Oysa herhangi 1 öğrencisiyle 1 mesele yaşayan öğretmenlerin %66,9’u çalışanıyla 1 mesele yaşayan işverenlerin %66,7’si konuşarak sorunu halletmeye çalışmaktadır.
  Ergenlerin %93,3’u, anneleriyle %88,2’si kardeşleriyle, %82,3’u de babalarıyla olan mevcut ilişkilerinden memnundurlar. Buna bedel ergenlerin kendilerinden memnun olan ergenlerin oranı %78,bir bi şekilde belirlenmiştir.
  Ergenlerin büyük bölümü kendi gelecekleri konusunda iyimserdir.
  Ergenlerin yarıya yakını (%49,2) cinsellikle alakadar ilk bilgilerini arkadaşlarından almışlardır. Ergenlere cinsel bilgilerin verilmesi konusunda medyada kritik 1 organdır.
  Ergenlerin büyük bölümü okullarda cinsellikle alakadar derslerin konmasını yararlı bulmaktadırlar muallim, işveren ve annelerin ağırlıklı bölümü de eşdeğer görüşü paylaşmaktadır.
  Ergenler televizyonda cinsellikle alakadar bilimsel bilgilerin verilmesi konusuna, okullarda cinsellikle alakadar dersler konulması konusuna olduğu kadar sıcak bakmamaktadırlar. Ergenlerin yalnızca yarıya yakını televizyonda cinsellikle alakadar bilimsel bilgilerin verilmesini yararlı bulmaktadırlar.
  Okullarında psikolojik danışma ve rehberlik servisi bulunan öğrencilerin yalnız dörtte biri bu servislere başvurmuş olmalarına karşın, bunların dörtte üçü servisin sunduğu hizmetten memnun kalmıştır. her talebe ergenlerin dörtte üçü okullarda elbet bu çeşit servislerin olması gerektiğine inanmaktadır.
  Ergenlerin yarısı televizyonlarda yayınlanan gençlerin sorunlarıyla alakadar programları izlemekte, fakat bu programları izleyen ergenlerin %71,5’i gibi epey yüksek 1 bölümü bu programları yetersiz bulmaktadır.
  SONUÇ VE ÖNERİLER
  T.C. Başbakanlık Aile araştırma Kurumu tarafından yaptırılan bu araştırmada ergenlerin sorunları hem kendileri hem de yakın çevreleri açısından ele alınmış ve ergenin sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır.
  Tespit edilen sorunlara baktığımızda büyük bölümünün “dışsal nitelikli” olduğu görülmektedir. Psikolojik kaliteli tek mesele “kendine güvensizlik” tir ki bu mesele 6 sırada mekan almaktadır.
  Sigara,alkol gibi zararlı maddelerin kullanımı gençliği tehdit eden kritik 1 mesele bi şekilde görülmektedir.Bu çeşit alışkanlıkların kazanılmasında ergenlik dönemi önemli 1 dönemdir.Bu nedenle okullara ve muhtelif eğitim faaliyetlerinde ilk sıralarda zararlı nesne kullanımının üzerinde durulmalıdır
  Araştırma sonuçları çevreyle ve arkadaşlarıyla daha epey iletişimde bulunan,okuyan ve çalışan geçliğin sorunlarla baş edebilme konusunda evde oturanlara göre daha avantajlı olduğunu göstermektedir.Bunun nedeni kendi yaşıtlarıyla ve diğer kişilerle 1 arada bulunmanın kendine emniyet duygusu artırmasından ileri gelmektedir.O halde yapılması gereken evde oturan geçleri yararlı faaliyetlere yöneltmek gerekir.Bu konuda halk eğitim merkezlerinden yararlanılabilir.
  Araştırmadan elde edilen veriler ergenlerin okullarda cinsellikle alakadar derslerin konulmasının yararlı bulduğunu göstermektedir.Oysa bu çeşit konuların konuşulması aileler tarafından "ayıp ve gizli" kalması inancıyla yasaklanmaktadır.Buda gençleri bu çeşit konuları öğrenmek için farklı kaynaklara sevk etmekte ve yalan hatalı bilgiler öğrenilmektedir.Dolayısıyla gençlerimizin hayatlarını etkileyecek yanlışlar yapmalarını engellemek için cinsel veri derslerinin konulması lazım 1 ihtiyaçtır.Dersin içeriği konusunda aile ve öğrencilerin istekleri de göz önüne alınabilir.üstelik ilk aşamada seçmeli ders bi şekilde konulabilir.Televizyonda gençlerin eğitiminde daha epey kullanılmalı ve gençleri cinsellik konusunda aydınlatacak ciddi programlar yapılmalıdır
  6 Ekim 2011
  #1
 2. Türk Ailesinde Adolesanların Sorunları Cevapları

soru sor

Türk Ailesinde Adolesanların Sorunları