Sanat nedir?

İsimli konu WH 'Kültür - Sanat' kategorisinde, ozan güneri üyesi tarafından 13 Mayıs 2010 tarihinde yazılmıştır. Sanat nedir? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. SANAT NEDİR?
  Sanat, gerçekten sözcüklerle sınırlanamayacak kadar geniş boyutlu bir olaydır. Ne var ki, konu Sanat, Sanatçı ve Sanat eserleri gibi! dilimlere bölündüğünde daha somut bir görüntü kazanan bu estetik olayın genel bir tanımını bulmak da mümkün olsa, gerek. Kesin 'tanımlamanın zorluğuna karşın çeşitli estetler, aşağıdaki ifadeler içinde sanatı tanımlamaya çalışmışlar*dır, «Sanat, insanın duygu, 'düşünce ve heyecanlarına. ruhsal de*neyimlerine biçim vererek başkalarına anlatabilme çabasıdır.- «Sanat, insanla nesnel gerçekler arasındaki estetik ilişkidir*- «Sanat, boşa giden.bağlantılar yaratma çabası ve eylemidir.. - ..Sanat, sanatçının. kendisini anlatma çabasıdır..Bu anlatım ve yorumların devamı biçiminde düşünerek örnek*leri çoğaltırsak, ünlü estetikçi KANT'a göre sanat bir «Oyun,. dur. O, sanatın kaynağı olarak «İş»i görür. Öte yandan, HEGEL ise sanatı, «Ruhun madde içindeki görünü*mü" olarak niteler. Kuşkusuz, . sanatın. tanımı konusunda daha başka görüşler de sıralamak mümkündür. Nasıl tanımlarsak tanımlayalım, sanatın yalnızca insana özgü, yapay bir olgu, olay ,olduğudur. Yani sanatın, yalnızca insan tarafından yapılabilen bir iş oluşudur.Yukarıdan beri sıraladığımız görüşleri bir bütünlük içinde 'dü*şünürsek, tüm bu tanımlardaki ortak öz sanatçının anlatmak iste*diği olgu'yu, «Biçim Verme» yöntemi ile gerçekleştirme çabasıdır. Yani sanatçı, hoşa giden bağlantılar yaratma, duygu düşünce ve ruhsal deneylerini anlatmak veya yalnızca kendisini anlatmak, yo*rumlamak işini ancak «Biçim verme» yöntemi ile vurgulama çabası güder. Sanatı, oyun biçiminde, karşılıksız algılama olayı olarak ve*ya, «İş Yapma,. «Yaratma» biçiminde de nitelesek, tüm bu görüşle*rin ortak yanları, sanatın bir «Biçim» ve «Öz»e bağlı olduğudur.Tanımlanan içeriğinden de anlaşılabileceği gibi, sanatçılar sanat çabalarını sürdürürlerken, öncelikle maddeye, ses ve sözlere, ve de hareketlere biçim vermeye çalışırlar ki, bunun sonucunda da sana*tın uygulama alanları dediğimiz, sanatın bölümleri ortaya çıkar. Genelde, sanatı, kullanılan araçların özellikleri bakımından,
  a) Plastik Sanatlar, (Resim, heykel, grafik, mimari, seramik, seramik cam, animasyon, içmimari)
  b) Fonetik Sanatlar, ( Müzik, Edebiyat, opera, oratoryo)
  c) Ritmik Sanatlar, ( Tiyatro, sinema, dans)
  diye üç bölümde nitelemek mümkündür. Öte yandan, insan ve sanat ikilemi açısından baktığımızda, başka bir bölüm içinde incelenmesi gereken, sanat'ın doğuş öyküsü de, sıkı sıkıya insana özgü bir olay olarak görülür. Bu bakışla sanatı açıklayan teoriler incelendiğinde de karşımıza şöyle bir bilimsel tablo çıkmaktadır; FREUD sanatı «içgüdü» teorileriyle, K. BÜHER, «Ortaklaşa emek» teorisi ile, KANT ve SPENSER, «Oyun» «İş» teorileriyle yo*rumlamaya çalışırlar. Sanatın kaynağı aslında insandır. Ne var ki, .daha geniş kapsamlı olarak sanat, on*dan da öteye tüm sosyal ve estetik boyutlan ile «Toplumsal bir olgudur, ve toplumun kendisinden kaynaklanır» dememiz halinde, sanatın toplumsal karakterini ve evrenselliğini de gözden uzak tut*mamış oluruz.

  13 Mayıs 2010
  #1
 2. Sanat nedir? Cevapları

soru sor

Sanat nedir?