İşsizlik Maaşı Ne Kadardır ve Alma Şartları

İsimli konu WH 'Meslekler & Kariyer' kategorisinde, -Successful- üyesi tarafından 10 Mart 2012 tarihinde yazılmıştır. İşsizlik Maaşı Ne Kadardır ve Alma Şartları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. İşsizlik Maaşı Ne Kadardır ve Alma Şartları  İşsizlik Sigortası Nedir?
  İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken çalışma istek yetenek sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen sigortacılık tekniği ile faaliyet gösterenDevlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

  Sigortalı İşsizlere hangi hizmetler sunulacaktır?
  İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizlere aşağıda belirtilen hizmetler sunulacaktır;
  * İşsizlik ödeneği ödenecektir. Bu ödenek sigortalı işsizin çalışmış olduğu süre ile doğrudan ilişkilidir. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180 en fazla 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabileceklerdir.
  * İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; hastalık ve analık sigortası primleri Sosyal Sigortalar Kurumu ‘na veya bağlı oldukları özel emekli sandıklarına yatırılacaktır. Dolayısıyla; sigortalı işsizler ve geçindirmekle yükümlü oldukları aile fertleri hastalanmaları halinde sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.
  * İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere doktor raporu ile istirahatli kılındıkları süre içinde geçici işgöremezlik ödeneği ödenecektir.
  * İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti verilecektir.

  Hangi durumlarda işsizlik ödeneğinden yararlanılır?
  120 günü kesintisiz olmak üzere son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan; o
  * Hizmet akitleri ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler
  * Hizmet akitleri; sağlık sebepleri işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler
  * Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler
  * Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar .
  * İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi j;kapanması veya kapatılması işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar
  * Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler işsizlik ödeneğine hak kazanırlar.
  * İşsizlik ödeneğine hak kazananların bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İSKUR’nun en yakın ünitesine başvurmaları ” gerekmektedir.
  * Meslek geliştirme edindirme ve yetiştirme eğitimi verilecektir.
  * İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere yeni bir iş bulmalarında yardımcı olunacaktır.

  İşsizlik ödeneği ne şekilde hesaplanacak ve nasıl ödenecektir?
  Günlük işsizlik ödeneği sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak bulunacak günlük ortalama net kazancının yüzde ellisi olarak hesap edilecektir
  * Bu şekilde günlük olarak hesaplanan işsizlik ödeneği aylık olarak her ayın sonunda ödenecektir.
  * Kanun gereğince işsizlik ödeneği miktarının asgari ücretin netini geçmesi mümkün değildir.
  * İşsizlik ödeneği aylık olarak işsiz adına açılacak banka hesabına havale edilecektir. İlk işsizlik ödeneği hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonunda ödenecektir. Ol.07.2000 tarihinden itibaren asgari ücret brüt 118.800.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu tarihte belirlenmiş olan brüt asgari ücret üzerinden işini kaybeden sigortalı işsizin işsizlik ödeneğine hak kazandığı varsayıldığında; asgari ücretten prim ödenmiş ise %50’sini alması mümkün olacağından; işsizlik ödeneğinde aylık tutar 43.461.450 TL olmaktadır. Ayrıca tavandan prim Ödemiş olanlar için alınabilecek işsizlik ödeneği asgari ücretin netini geçemeyeceğinden bugün için en yüksek işsizlik Ödeneği miktarı 86.922.900 TL’dır. (Ödenecek tutarlar güncel değildir)

  Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir?
  İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür.
  * Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması
  * İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru kesintisiz hizmet aktinin 120 gün prim ödenmiş olması
  * Hizmet akdinin İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayah| olarak sona ermiş olması
  * Sigortalı işsizin İşten Ayrılma Bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili ünitesine doğrudan başvurarak vermesi. Yukarıda öngörülen şartları taşıyanlardan;
  * 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün
  * 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün
  * 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.
  * Sigortalı işsizler işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartlan yerine getiremeden yeniden işsiz kalırlarsa daha önce hak ettikleri sürelerini dolduruncaya kadar bu haktan
  * işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırlarsa sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği alacaklardır.
  10 Mart 2012
  #1
 2. İşsizlik Maaşı Ne Kadardır ve Alma Şartları Cevapları

soru sor

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır ve Alma Şartları