Hz. Adem'in Kur'an'da Anlatılan Kıssasından Bazı Ders ve İbretler

İsimli konu WH 'Peygamberler' kategorisinde, delikurt7584 üyesi tarafından 17 Eylül 2008 tarihinde yazılmıştır. Hz. Adem'in Kur'an'da Anlatılan Kıssasından Bazı Ders ve İbretler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. *Hz. Adem'in Kur'an'da Anlatılan Kıssasından Bazı Ders ve İbretler *

  *Hz. Adem topraktan yaratılmıştır. İnsanın topraktan yaratılması, bir
  yönüyle Allah'ın yüce kudretine delil olurken, bir yönden de insana bir
  hatırlatmadır: "İşte senin aslın, hakir/âdi bir çamurdur. Büyüklenmeye
  hakkın yoktur." O yüce kudret olmasaydı, çamur nasıl insan haline
  gelebilirdi? O çamura üflenen ilâhî ruh onu canlandırıyor, hareketli ve
  şuurlu hale getiriyor. Bu, insanın iki boyutlu olduğunu da gösterir:
  Topraktan meydana gelen maddî ve beşerî boyutu, ilâhî ruhtan üflenen ve
  Allah'ın isimleri öğretmesinden oluşan manevî, ruhî ve ilmî yönü, halifelik
  boyutu. İnsan, kendine verilen yetenekler sayesinde mayasındaki çamurluğu,
  yani değersizliği, düşük bir seviyeyi de seçebilir; kendisine üflenen ilâhî
  ruh yönüne meylederek yüceliği, üstünlüğü, ilâhî ahlâkı da seçebilir. *

  *Çamur, durağanlığı, hantallığı, bir yerde çöküp kalmayı; ruh ise hareketi,
  canlılığı, çabayı ve gayreti işaret eder. İnsan mayasındaki çamur alçaklığa,
  ruhu ise yüceliğe meyillidir. İnsanı ancak ilâhî ruhtan gelen bilinç, olgun
  harekete yöneltebilir. (5) İnsanlar arasındaki mesafe, çamur ile ilâhî ruh
  arasındaki mesafe kadar olabilir. *

  *Meleklerin Hz. Adem'e secdesi, insana verilen değerin göstergesidir. Başta
  melekler olmak üzere yeryüzünde hemen her şey insanın hizmetine verilmiştir.
  Her şey, insanın önünde âdeta melekler gibi secde etmektedir. Bu hizmetten
  ise yalnızca İblis kaçınmaktadır. O, bu evrensel değerleri ve nizamı inkâr
  ederek bu âhengin dışında kalmıştır. Avrupa'da ortaya çıkan Hümanizm, insana
  verilen bu ulvî değerin yanında hiçbir anlam ifade etmez. *

  *Hz. Adem'in Kur'an'da anlatılan kıssası, bütünüyle yaratılışın ve
  insanlığın hikâyesidir. İnsan hayatının nasıl başladığını, nasıl devam
  etmesi gerektiğini ve nereye varacağını haber veriyor. Âdem kıssası, insanın
  yüksek mertebesini, kendisine melekler dahil bütün yerdeki varlıkların
  hizmet ettiği yeryüzü halifeliğini ve bunun sorumluğunu hatırlatıyor.
  Yeryüzünde halife kılınan insan, ancak emanet yükünü hakkıyla taşırsa bu
  görevini hakkıyla yerine getirebilir. Adem kıssası, insanı Allah'ın emrine
  uymaya, yasaklarından kaçmaya alıştırıyor, İblis'in düşmanlığını
  hatırlatıyor. *

  *Eşyanın isimlerini insan kendiliğinden bilip öğrenmiş değildir. Meleklerin
  ve insanın Allah'ın öğrettikleri ve öğrenme kabiliyeti verdiklerinin dışında
  kendiliklerinden bir ilimleri yoktur (bkz. 2/Bakara, 30-33). İnsana, Allah
  ilim öğrenme yeteneği vermemiş, onu vahiyle desteklememiş, ona eşyanın
  isimlerini öğretmemiş olsaydı, insan dünyada hiçbir ilerleme gösteremez,
  yeryüzünün efendisi, halifesi de olamazdı. Öğretilen isimler sayesinde
  bilgiye, bilince, adlandırmaya, bilmeye, idrâk ve ifade etmeye kavuşmuş
  bulunuyoruz. Bunlarsız hayat olur mu? *

  *İlimlerin kaynağı olan Kur'an'ı öğreten O olduğu gibi Beyanı, açıklama
  yeteneğini de Allah öğretmiştir. "Rahmân, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı.
  Ona beyanı/açıklamayı öğretti." (55/Rahmân, 1-4) *

  *Meleklerin Allah'ın öğrettiğinden başkasını bilmemeleri, gaybın Allah'a ait
  bir sır olduğunu ortaya koyar. Rabbimiz, bizim bilmemizin faydalı olmadığı
  gaybı kendine saklamıştır. Bu anlamda gaybı bildiği zannedilenler, falcılar,
  kâhinler, medyumlar, cinciler, üçkâğıtçı sihirbazlar yalancıdır. *

  *Hz. Adem'in cennete konulmasının hikmetini en iyi Rabbimiz bilir. Onun
  cennet hayatının, Allah'ın nimetlerinin büyüklüğünü görme, O'nun koyduğu
  sınırları tanıyıp onlara uyma, insana kötülük yapabileceklere karşı dikkatli
  olma amacı taşıdığı söylenebilir. Bu cennet, insanlar için bir örnektir ya
  da dünyayı nasıl cennet gibi yapabileceklerinin metodunu göstermedir. Kişi
  kendi hayatını dilerse cennet gibi ve ölümden sonrasını da cennet yapar;
  dilerse hayatı kendisi ve çevresi için cehenneme çevirir. Allah'ın bir
  emrine isyan insanın Cennetten uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Yapılan
  isyana, hatayı kabul edip tevbe edilmez ve Allah'ın emrine karşı bir mantık
  yürütülmeye, hataya te'vil bulup kılıf uydurmaya kalkılırsa Allah'ın
  lânetine uğranılan şeytanlaşma söz konusu olacaktır. Hz. Adem'in cennet
  hayatı bu esprileri hatırlatıyor. *

  *Kaybedilen cenneti yeniden bulmanın yolu, İslâm'ın tanımını yaptığı takva
  elbisesini kuşanıp müttakîlerden olmaktır. Bu ahlak, yeryüzünü de insan için
  cennet haline getirecektir. Müttakîlerden kurulu bir toplum, saadet/mutluluk
  toplumudur. Takva sahibi mü'minler, her devirde asr-ı saadeti yaşayan,
  saadeti asra taşıyan kutlu insanlardır. Müttakîler için hazırlanmış olan
  ebedîlik cenneti, geçici olan dünya cennetinde kazanılır. Dünyayı kendisi ve
  çevresi için cennet gibi yapanlar, Ahiret cennetine adaydırlar. Ebedîlik
  cenneti, ancak bir bedel karşılığı kazanılır. Bu bedeli mü'minler
  nefisleriyle, İblisle ve Allah'ın düşmanlarıyla, her şartta ve her imkânda
  mücadele ederek, hiç kimsenin kınamasına aldırmadan Allah'ın emrini yerine
  getirerek öderler. Hz. Adem'in cennet hayatı, bu gerçeklerin işaretlerini
  vermektedir. *

  *Hz. Âdem, cennette olmasına rağmen yasak ağaca yaklaşmama emri ile denendi.
  İnsan orada bile başıboş, kuralsız ve sorumsuz değildi. İnsan yeryüzünde,
  İblis'in serbestçe faaliyet yapabildiği, nefislerin hoşuna gidecek sayısız
  çekici zevklerin olduğu, saptırıcıların kol gezdiği bir ortamda başı boş
  olabilir mi? Kuralsız yada şeriatsiz kalabilir mi? Sorumluluk, hayatın
  anlamıdır ve devamını sağlayan en önemli ilkedir. Sorumsuzluk kişi için
  yokluktur. İnsanın yokluktan kurtulup var olmasını isteyen Yaratıcı, onu
  yaptıklarından ve emaneti taşıma görevinden sorumlu tutmuştur. Bu, ona değer
  vermedir, bir başka deyişle adam yerine koymadır. *

  *Yasak ağaç -Allah daha iyi bilir- yeryüzündeki yasakları/haramları
  sembolize etmektedir. Rabbimiz bununla insanları kendi haram sınırları
  konusunda duyarlı olmaya davet ediyor. Yasak ağaçtan yemek, Hz. Adem'in
  şekavetine/bedbahtlığına sebep oldu (bkz. 20/Tâhâ, 117). İnsan tıpkı atası
  Adem gibi, ister bilerek, ister unutarak Rabbinin yasak ağaçlarından yerse,
  O'nun sınırlarını çiğnerse ya da hükmüne uymazsa; şekavete düşer, mutsuz
  olur, hüsrâna uğrar, çok şey kaybeder. *

  *Günümüzde ne yazık ki İblisin yandaşları yeryüzünün her tarafını,
  işledikleri şerler, sebep oldukları fesatlar, yapageldikleri günahlar
  yüzünden yasak ağaçlarla doldurdular. Onlar, sürekli yasak ağaç üretmekte ve
  onu reklâmlayarak pazarlamaktadırlar. Şimdilerde asıl mesele, yasak olmayan
  ağaçları bulup onların meyvesinden yemek ya da cennetin helâl ağaçlarını
  yeryüzünde yetiştirmek ve diğer insanlara sunmaktır. *

  *İnsan, diğer varlıklardan üstün kılınmasına rağmen (17/İsrâ, 70), hem
  unutkan ve zayıftır, hem de yaratılışında olan çamur ve ilâhî ruha
  meyillidir (4/Nisâ, 28). Hz. Adem, cennette olmasına ve Rabbinin uyarılarına
  rağmen yasağa uymayı unuttu (20/Tâhâ, 115). İnsan, unutarak veya aldanarak
  hata yapabilir. Mü'min insana düşen, hatasını İblis gibi savunmak değil;
  Âdem ve eşi gibi hatasını anlayıp Allah'tan bağışlanma dilemektir. Çünkü
  Allah, şirkin dışında bütün günahları affeder (4/Nisâ, 116; 5/Mâide, 40;
  39/Zümer, 53 vd.). *

  *Hz. Âdem ve Hz. Havva, hatalarını anladıktan sonra şu duayı yapmışlardı:
  "(Âdem ile eşi) dediler ki: 'Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi
  bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz." (7/A'râf, 23)
  Yaptıkları bu dua, tevbe edilmeyen küçük günahların bile karşılık
  göreceğinin, cezaya sebep olacağının delilidir. Öyleyse bütün günahlara
  tevbe etmeli, sürekli Allah'a istiğfârda (bağışlanma dileğinde) bulunmalı.
  Peygamberimiz bile her gün sayısız çoğunlukta istiğfâr ederdi (bkz. İbn
  Mâce, Edeb 57, hadis no: 3815-3817). *

  *İblis, Ademoğluna duyduğu haset yüzünden iğvâsını, her zaman ve her şartta
  sürdürecektir. İblis de, onun askerleri ve yardımcıları da tatil
  yapmayacaklar (bkz. 36/Yâsin, 60; 7/A'râf, 16-17; 17/İsrâ, 64 vd.). İblis ve
  yandaşları en çok müslümanlarla uğraşırlar. Onları Allah'tan, O'na
  ibadetten, O'nun yolunda harcama yapmaktan alıkorlar. Onlar, müslümanların
  bütün hayırlı işlerine engel olmaya çalışırlar. *

  *Allah, Adem'i ve eşini affetti. Çünkü onlar günahlarını itiraf ettiler,
  hatalarının bağışlanmasını istediler. Yaptıkları yanlışı savunmadılar,
  Allah'ın emrini beğenmezlik etmediler, O'na karşı kibirlenmediler. İblis ise
  af dilemediği gibi hatasını da kabullenmedi, Allah'ın emrine karşı istikbar
  etti. Allah'ın İslâmla gönderdiği hükümlere/ölçülere teslim olduğu ve onları
  kabul ettiği halde hata edenler, sonra da günahlarına tevbe edenler, tıp Hz.
  Adem gibi affedilirler. İmanda, ilâhî yasaklarda, Allah'ın hükümleri
  konusunda pazarlık yapanlar, sonra kendi görüşlerini daha doğru ve üstün
  görenler, İblisin arkadaşıdırlar. *

  *Hataya düşmenin, günah işlemenin sebebi, başkasının teşviki olsa bile,
  insanın bizzat kendisi esas suçludur; esas sebep, insanın kendi arzusu,
  kendi hevâ ve hevesidir. Kimse kimsenin günahından sorumlu olmadığı gibi,
  kimse bir başkasının yerine kulluk da yapamaz. Herkesin yaptığı kendisine
  aittir. *

  *Kadın, insanın asırlar boyu çektiği çilenin sebebi değil; onun yaratılışta
  kardeşi, insan olmada eşi veya annesidir. Üstünlük cinsiyette veya
  rütbelerde aranmamalıdır. *

  *Çıplaklık şeytandandır. O, Hz. Adem'i ve eşini cennette kandırarak onları
  elbiselerinden soydu, ayıp yerlerini ortaya döküp onları utandırdı. Bu olay,
  aynı zamandan hem günah işlemenin insanı sıkıntıya sokacağına, hem de
  şeytanın insanı elbiselerinden soyarak ona daha rahat hâkim olabileceğine
  işaret etmektedir. Bu nedenle Kur'an insanları bu konuda uyarmaktadır: "Ey
  Âdemoğulları, şeytan, anne-babanızın ayıp yerlerini kendilerine göstermek
  için, elbiselerini sıyırarak, onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de
  bir belâya uğratmasın." (7/A'râf, 27) *

  *Bilinmeli ki, avret yerlerini örtmek ve namusu korumak ölçüsü, insana
  verilmiş önemli nimetlerden ve yüceliklerden biridir. Değerini anlayanlar
  için böyledir ama, hayvanlar örtünme gereği duymazlar. Hz. Ömer'in
  rivayetine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Kim (uygun) bir elbise
  bulursa onunla (gereği gibi) örtünsün. (Giyerken), elbise köprücük kemiğine
  gelince; 'Beni giydiren, kendisiyle avret yerimi örten ve hayatıma (o elbise
  ile) güzellik kazan Rabbime hamdolsun' desin." (Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed
  bin Hanbel, naklen: İbn Kesir, 2/12) *

  *İblis, çıplaklığı insanları avlamak için bir tuzak olarak kullanıyor; ağına
  düşürdüğü kurbanlarının da takvâ elbisesinden sıyrılıp ayıplarının ortaya
  dökülmesine çalışıyor. Onları Rablerinin huzurunda, insanların içerisinde
  rezil ediyor. Mü'min, takva elbisesi ile ruhunu, hayatını ve edebini koruma
  altına alır. İman ve takva ile Allah'ın istediği gibi bedenini örtüp,
  haysiyetini, iffetini, şerefini ve fıtrattaki yüceliğini korur (7/A'râf,
  26). İblis ve yandaşları İslâm'ın getirdiği tesettür/örtünme ölçüleriyle
  savaşırlar. Çünkü örtüsüzlü, insanları, toplumları ve nesilleri bozmaya
  götüren önemli yollardan biridir. Günümüzdeki İblis askerlerinin de
  belirttiği doğru olabilir; "tesettür siyasal ve dinsel bir simgedir." Tamam
  da, açıklık ve çıplaklık da şeytanî bir simge ve haram tanımazlığın,
  ahlâksızlığın alâmetidir. (6)*
  17 Eylül 2008
  #1
 2. Hz. Adem'in Kur'an'da Anlatılan Kıssasından Bazı Ders ve İbretler Cevapları

 3. paylaşım için sağol..
  17 Eylül 2008
  #2
 4. Paylaşım için sağol
  19 Ekim 2008
  #3
 5. Paylaşım için saol..
  20 Ekim 2008
  #4
 6. çok saolun dünyada dinine bağlı inssanları görmek müthiş bişey
  1 Ekim 2012
  #5
 7. ya bütün dini bilgileri örendim ne kadar güzel bir şeymiş bu ya çok sevdim tüm herkesin bakmasını isterim
  9 Nisan 2014
  #6
 8. çok güzel bir şey
  9 Nisan 2014
  #7
soru sor

Hz. Adem'in Kur'an'da Anlatılan Kıssasından Bazı Ders ve İbretler

Alakalı Aramalar:

 1. hz. adem kıssasından çıkarılacak dersler

  ,
 2. hz ademin. kıssaları ve verdigi mesaj

  ,
 3. hz adem kıssasından çıkarılacak dersler

  ,
 4. hz.ademin bize verdiği mesajlar,
 5. hz.adem kısası temel mejaslarının neler olduğunu yasınız