Features Özellikleri

İsimli konu WH 'Linux - Mac OS' kategorisinde, ozan güneri üyesi tarafından 9 Aralık 2010 tarihinde yazılmıştır. Features Özellikleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Features​
  Özellikleri


  X işletim sistemi Mac OS ve önceki sürümleri arasındaki Bir büyük farklılıklar eklenmesi oldu Aqua GUI , su gibi unsurları ile bir grafiksel kullanıcı arabirimi.
  Every window element, text, graphic, or widget is drawn on-screen using anti-aliasing technology. [ 46 ] ColorSync , a technology introduced many years before, was improved and built into the core drawing engine, to provide color matching for printing and multimedia professionals. [ 47 ] Also, drop shadows were added around windows and isolated text elements to provide a sense of depth.​
  Her pencere eleman, metin, grafik, ya da widget kullanarak ekranda çizilmiş üzerinde olan anti-aliasing . teknolojisi [46] ColorSync , sağlamak için renk eşleştirme tanıttı, teknoloji ve birçok gelişmiş yıl önce idi inşa motor çizim çekirdek içine baskı ve multimedya profesyonelleri. [47] Ayrıca, gölge elemanları metin izole edildi ekledi etrafında pencereler ve derinlik hissi sağlar.
  New interface elements were integrated, including sheets (document modal dialog boxes attached to specific windows) and drawers.​
  Yeni arabirimi öğeleri kalıcı belge (sayfa edildi entegre dahil, iletişim kutuları pencere belirli ekli) ve çekmeceleri.
  Apple has continued to change aspects of the OS X appearance and design, particularly with tweaks to the appearance of windows and the menu bar.​
  Elma pencere görünümünü ve menü çubuğuna tweaks özellikle, OS X görünüm ve tasarım yönlerini değiştirmeye devam etmiştir.
  One example of a UI behavioral change is that previewed video and audio files no longer have progress bars in column view; instead, they have mouse-over start and stop buttons as of 10.5.​
  bir kullanıcı arayüzü davranış değişikliğinin bir örnek önizleme video ve ses dosyalarını artık sütun görünümünde ilerleme çubukları var ise yerine, sahip oldukları fare-start üzerinde ve 10.5 olarak düğmeleri durdurur.
  The human interface guidelines published by Apple for Mac OS X are followed by many applications, giving them consistent user interface and keyboard shortcuts. [ 48 ] In addition, new services for applications are included, which include spelling and grammar checkers, special characters palette, color picker, font chooser and dictionary; these global features are present in every Cocoa application, adding consistency.​
  Insan arayüz kurallar X OS Mac için yayımlanan Apple klavye kısayolları ve kullanıcı arayüzü tutarlı onlara olan arkasından birçok uygulama, verir. [48] Buna ek olarak, uygulamaları hizmetleri yeni palet karakterler özeldir, dahil, hangi yer yazım ve dilbilgisi denetleyicilerini, renk seçici, font seçici ve Sözlük; bu küresel özellikler her Cocoa uygulaması mevcuttur, tutarlılık sözlerine ekledi.
  The graphics system OpenGL composites windows onto the screen to allow hardware-accelerated drawing.​
  Grafik sistemi OpenGL ekrana kompozit pencere çizim hızlandırılmış izin donanım.
  This technology, introduced in version 10.2, is called Quartz Extreme , a component of Quartz .​
  sürüm 10.2 tanıttı, Bu teknoloji, denir Quartz Extreme , bileşenin bir kuvars .
  Quartz's internal imaging model correlates well with the Portable Document Format (PDF) imaging model, making it easy to output PDF to multiple devices. [ 47 ] As a side result, PDF viewing is a built-in feature.​
  Kuvars iç görüntüleme model ile iyi korele Portable Document Format ) görüntüleme modeli yapma PDF (kolay çoklu PDF cihazlara çıktı. [47] Sonuç olarak bir yan, PDF görüntüleme yerleşik bir özellik.
  In version 10.3, Apple added Exposé , a feature which includes three functions to help accessibility between windows and desktop.​
  10.3 sürümü Apple ekledi Exposé ve masaüstü bir pencere erişilebilirlik arasında yardımcı fonksiyonları üç özellik içerir.
  Its functions are to instantly display all open windows as thumbnails for easy navigation to different tasks, display all open windows as thumbnails from the current application, and hide all windows to access the desktop. [ 49 ] Also, FileVault was introduced, which is an optional encryption of the user's files with Advanced Encryption Standard (AES-128). [ 50 ]​
  Işlevleri, uygulama mevcut küçük gelen pencereler açık olarak gösterilecek tüm farklı görevler navigasyon kolay minik için pencereleri açık tüm anında görüntü ve masaüstü erişimi için pencereleri gizlemek bütün. [49] Ayrıca, FileVault piyasaya sürüldü hangi bir dosyaları ile şifreleme ve kullanıcı isteğe bağlı Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES-128). [50]
  Features introduced in version 10.4 include Automator , an application designed to create an automatic workflow for different tasks; [ 51 ] Dashboard , a full-screen group of small applications called desktop widgets that can be called up and dismissed in one keystroke; [ 52 ] and Front Row , a media viewer interface accessed by the Apple Remote . [ 53 ] Moreover, the Sync Services were included, which is a system that allows applications to access a centralized extensible database for various elements of user data, including calendar and contact items.​
  10.4 sürümü özellikleri tanıtıldı dahil Automator bir görevleri; farklı iş akışı oluşturmak için otomatik bir uygulama tasarlanmış, [51] Dashboard , ekran grubunun küçük uygulamalar-tam olarak masaüstü widget çağrılabilir ve tuş bir görevden de; [52] ve Front Row , arayüz erişilebilir tarafından izleyiciye medya Apple Remote . [53] kullanıcı verilerini içeren takvim iletişim ve öğeleri Ayrıca çeşitli unsurları için veritabanı genişletilebilir erişim merkezi uygulamalarına izin sistemi bir, Sync Services edildi dahil .
  The operating system then managed conflicting edits and data consistency. [ 54 ]​
  Işletim sistemi daha sonra tutarlılık yönetilen veri ve çelişkili düzenlemeler. [54]
  As of version 10.5, all system icons are scalable up to 512×512 pixels, to accommodate various places where they appear in larger size, including for example the Cover Flow view, a three-dimensional graphical user interface included with iTunes , the Finder, and other Apple products for visually skimming through files and digital media libraries via cover artwork. [ 55 ] This version includes Spaces , a virtual desktop implementation which enables the user to have more than one desktop and display them in an Exposé-like interface. [ 56 ] Mac OS X v10.5 includes an automatic backup technology called Time Machine , which provides the ability to view and restore previous versions of files and application data; [ 57 ] and Screen Sharing was built in for the first time. [ 58 ]​
  için, 512 piksel ağırlayacak değişik yerler görmek Akış onlar, ortaya daha büyük boyut da dahil olmak üzere Cover örneğin × olarak 512 ölçeklenebilir kadar simgeler sistemi tüm sürüm 10.5, bir üç boyutlu grafik kullanıcı arayüzü ile birlikte iTunes Finder, ve üzerinden kapağı sanat arşivlerine diğer medya dijital görsel kaymağını üzerinden dosyaları için Apple ürünleri. [55] Bu sürüm içerir Spaces , bir sanal masaüstü arabirimi uygulanması gibi sağlar fazla kullanıcıya sahip bir Exposé bir masaüstü ve ekran onlara. [ 56] Mac OS X v10.5 denilen otomatik bir yedekleme teknolojisi içerir Time Machine veri, uygulama dosyalarını sağlar ve yetenek sürümleri önceki görüntülemek ve geri; [57] ve Ekran Paylaşımı . zaman ilk inşa edilmiş oldu [58]
  Finder is a file browser allowing quick access to all areas of the computer, which has been modified throughout subsequent releases of Mac OS X. [ 59 ] [ 60 ] Quick Look is part of Mac OS X Leopard's Finder.​
  Bulucu X Mac OS sürümleri boyunca sonraki modifiye edildi bilgisayar olan alanları tüm hızlı erişim sağlayan bir dosya tarayıcısı [59] [60] Quick Look Finder's Leopard parçası Mac OS X.
  It allows for dynamic previews of files, including videos and multi-page documents, without opening their parent applications. Spotlight search technology, which is integrated into the Finder since Mac OS X Tiger, allows rapid real-time searches of data files; mail messages; photos; and other information based on item properties (meta data) and/or content. [ 61 ] [ 62 ] Mac OS X makes use of a Dock , which holds file and folder shortcuts as well as minimized windows. Mac OS X Architecture implements a layered framework. [ 63 ] The layered framework aids rapid development of applications by providing existing code for common tasks. [ 64 ]​
  sağlar. uygulamaları açılış onların olmadan, üst belgeler de dahil olmak üzere video ve çoklu sayfa, dosyalar için dinamik önizlemeler Bu Spotlight , desteklere hızlı Tiger X OS beri Mac Finder olduğu entegre içine gerçek mesajları veri dosyaları; posta arama süresi, arama teknolojisi ; fotoğraflar; ve / veya içerik ve / diğer bilgileri dayalı öğe özellikleri (meta veri). [61] [62] Mac OS X kullanan Dock pencereler minimize tutan dosya ve klasör kısayollarını gibi. Mac OS X Mimarlık çerçevesinde uygulayan bir katmanlı. [63] katmanlı çerçeve görevler için ortak kod mevcut sağlayarak uygulamaları kalkınma yardımları hızlı. [64]
  9 Aralık 2010
  #1
 2. Features Özellikleri Cevapları

soru sor

Features Özellikleri