Engellilerin Yasal Hakları ve İmtiyazları

İsimli konu WH 'Engelsiz Forum' kategorisinde, kızılmaske üyesi tarafından 18 Şubat 2011 tarihinde yazılmıştır. Engellilerin Yasal Hakları ve İmtiyazları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ÖZÜRLÜLERE SAĞLANAN HAKLAR ve ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI  İzlenecek Yol:
  18/Mart/1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
  Özürlü Kimliği Bilgi Raporu veren hastanede ya da Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nde doldurulacaktır.
  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü formların aslını, Sağlık Kurulu Raporunu, tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisini ve iki fotoğrafla birlikte Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na gönderecektir.
  Formların ikinci nüshası Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde saklanacaktır. (Bu evrakları özürlülük kişi ya da yakını gönderemez.).
  Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nden Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na ulaşan formlar ve ekler incelenerek bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Son şeklini almış olan kart postayla özürlü vatandaşın adresine gönderilecektir.
  Daha geniş bilgi için:
  Alo Özdanış: 0 800 314 83 00
  0 800 314 83 01
  ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI ŞU YARARLARI SAĞLAYACAKTIR
  Özürlü ;
  Değişik kurum ve kuruluşlardan istenen rapor yenileme işlemlerinden kurtulacaktır,
  Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilecektir. (Gelir Vergisi indirimi, özürlü kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması durumunda kendisine bakmakla yükümlü olan kişi içinde geçerli olacaktır),
  Devlet Demir Yolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %40 veya üstü olması halinde %50 indirimden faydalanabilecektir.
  Havayolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %50 veya üstü olması halinde %40 indirimden yararlanabilecektir.
  Yerel Yönetimlerin alacağı kararlar ile belediye otobüslerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecektir.
  Sinema, Tiyatro vb. faaliyetler için ödeyeceği ücretlere indirim uygulanacaktır.
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özürlü çalıştırma zorunluluklarına bağlı olarak özürlü istihdamı amacıyla açılan sınavlarda özrünü kanıtlayabilecektir.
  Telsim ve Türkcell tarafından %40 indirim uygulanmaktadır.
  Özürlü Kimlik Kartı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup bundan sonra da özürlüler için verilecek bütün haklardan özürlü birey aynı kimlik kartı ile yararlanabilecektir.
  VERGİ REFORM KANUNU İLE SAKATLARA GETİRİLEN HAKLAR
  Mevcut uygulamada sakatlık indiriminden sadece ücretliler yararlanmaktaydı. Kabul edilen kanun ile aşağıda belirtilen yenilikler getirilmiştir.
  · Ailesinde sakat bulunan ücretliler de sakatlık indiriminden yararlanacaklardır.
  · Serbest meslek erbabı olarak çalışan özürlüler de sakatlık indiriminden yararlanacaktır.
  · Ailesinde sakat bulunan serbest meslek erbabı da aynı şartlarla sakatlık indiriminden yararlanabilecektir.
  · Basit usulde vergilendirilen özürlülerden ücretli duruma girmeksizin imalat ve tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan özürlüler sakatlık indiriminden yararlanabileceklerdir.
  İDRİRİM UYGULAMASI ŞÖYLE YAPILACAKTIR.
  % 80’ini kaybedenler, birinci derece sakat sayılırlar. Bu kişiler, özel indirim tutarının 8 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar.
  % 60’nı kaybedenler, ikinci derece sakat sayılırlar. Bu kişiler özel indirim tutarının 4 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar.
  % 40’nı üçüncü derece sakat sayılırlar. Bu kişiler özel indirim tutarının 2 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar.
  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI
  3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında,
  İl ve İlçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları aracılığıyla;
  · Yoksul ve muhtaç durumundaki,
  · Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan ve bu kuruluşlardan aylık geliri olmayan vatandaşları,
  · Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı ve üretken olabilecek kişilere yönelik yardımları yapar.
  · Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısımları da karşılanır.
  Nasıl Yararlanılır?
  Bu yardımlardan yararlanmak isteyen kişiler;
  İkamet ettikleri ilde veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na;
  · Nüfus cüzdanı örneği,
  · İkametgah belgesi
  · Muhtaç durumda olduklarına ilişkin belge
  · Fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçler için bu cihazı ya da protezi kullanmalarının zorunlu olduğunu belgeleyen,
  · Sağlık Kurulu Raporu ile cihazın ya da protezin fiyatını üç ayrı firmadan proforma fatura başvurmaları gereklidir.
  Başvuru ile ilgili incelemeler vakıf görevlilerince yapılmakta,
  Vakıf müteveli heyetince değerlendirildikten ve uygun bulunduktan sonra bedeli ödenmektedir.
  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 2022
  65 yaşını doldurmuş, vatandaşlar ile özürlü kimselerden kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
  KİMLER FAYDALANABİLİR ?
  · T.C. vatandaşı olmak,
  · Özürlü olmak,
  · Herhangi bir işte çalışmıyor olmak,
  · Herhangi bir sağlık güvencesi ve gelire sahip olmamak.
  Bu özelliklere sahip kişiler; İLLERİNDE bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlıklarına
  · Nüfus Cüzdan örneği (Muhtardan tasdikli)
  · Üç Resim ve Dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
  KAYMAKAMLIKTAN;
  · Konuyla ilgili matbu evraklar doldurulacaktır. Evraklar;
  Tapu-Mal bildirimlei belgesi
  Sağlık Kurulu Raporu için hastaneye sevk
  Vukuatlı Nüfus Cüzdanı kayıt örneği tamamlanarak, kendilerine 2022 sayılı Yasadan faydalandıklarına dair kart verilecektir.
  HAKLARI
  Üç ayda bir maaş
  Devlet Hastanelerinden ücretsiz muayene (İlaç giderlerini kendileri karşılayacaklardır.)
  Hastaneye yatarak tedavi oldukları taktirde, tüm hastane masrafları karşılanacaktır.
  SİGORTALI ÇALIŞAN
  17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 6 Haziran 1997 17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 6 Haziran 1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 572 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile (21. maddesi) ek 37. madde eklenmiştir. Buna göre;
  sigortalılar ve kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özürü bulunan çocukları ile kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı durumdaki çocuklardan, kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile resmi ve özel eğitim merkezlerine gönderilenlerin, gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımlar, Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen esas ve miktarlarda kurumca sağlanır.
  İSTENEN EVRAKLAR
  Sağlık Kurulu Raporu
  Sağlık karnesi fotokopisi
  Vizite kağıdı
  4 aylık dönem bordrosu
  Baba ve anne için işlerinden çalıştıklarına dair belge
  Taahhütname
  SİGORTALI EMEKLİ
  Sağlık Kurulu Raporu
  İkametgah
  Sağlık karnesi fotokopisi
  Taahhütname
  EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI EMEKLİLER İÇİN
  (Emekli Sandığına bağlı bir çalışanın özürlü çocuğu için)
  Sağlık Kurulu Raporu
  Emekli Sandığından Tedavi giderleri için aldığı onaylı form
  taahhütname
  EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI ÇALIŞANLAR İÇİN
  Vizite kağıdı
  Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi (Her ay)
  Taahhütname ile Özel Rehabilitasyon Merkezine müracaat edecek
  ÇALIŞTIĞI KURUMUNA
  · Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
  · Özürlünün Nüfus cüzdanı örneği
  · Dilekçe ile müracaat edecek
  Buna göre yıllık:
  Birinci derece sakat olanlarda 907.200.000 TL
  İkinci derece sakat olanlarda 453.600.000 TL
  Üçüncü derece sakat olanlarda 226.800.000 TL
  Hizmet erbarının kalkınmada öncelikli yörede bulunulması halinde bu tutarlar sırasıyla:
  Birinci derece sakat olanlarda 1.209.600.000 TL
  İkinci derece sakat olanlarda 604.000.000 TL
  Üçüncü derece sakat olanlarda 302.400.000 TL
  Bu tutarlar yukarıda belirtilen hizmet erbabı için yıllık gelir vergisi matrahlarından indirilecek rakamları oluşturmaktadır.
  Asgari ücretin halen yıllık 425.250.000. TL 31.08.1998 tarihinden sonraki tutarı ile de 574.074.000 TL olduğu dikkate alınırsa sağlanan avantajın ne derece önemli olduğu ortaya çıkacaktır.
  Kendi işini kuran serbest meslek erbabının 31.maddeye göre hesaplanan sakatlık indirimi:
  Normal yörede faaliyette bulunulması halinde:
  Birinci derece sakat serbest meslek erbabında: 709.200.000TL
  İkinci derece sakat serbest meslek erbabında: 453.600.000TL
  Üçüncü derece sakat serbest meslek erbabında: 226.800.000TL
  Kalkınmada öncelikli yörede faaliyette bulunulması halinde;
  Birinci derece sakat serbest meslek erbabında:1.209.600.000 TL
  İkinci derece sakat serbest meslek erbabında: 604.800.000 TL
  Üçüncü derece sakat serbest meslek erbabında: 302.400.000 TL
  Kendi işini kuran serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde durumuna göre, yukarıdaki rakamlara ilave olarak ayrıca özürlü kişi sayısı kadar hesaplanan miktar, bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılacaktır.
  BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLERDE
  Normal yörede faaliyette bulunulması halinde;
  Birinci derece sakat küçük sanat erbabında: 907.200.000 TL
  İkinci derece sakat küçük sanat erbabında: 453.600.000TL
  Üçüncü derece sakat küçük sanat erbabında: 226.800.000TL
  Kalkınmada öncelikli yörede faaliyette bulunulması halinde;
  Birinci derece sakat küçük sanat erbabında:1.209.600.000 TL
  İkinci derece sakat küçük sanat erbabında: 604.800.000 TL
  Üçüncü derece sakat küçük sanat erbabında: 302.400.000 TL
  Bu tutarlar, hesaplanan yıllık gelir vergisi matrahından ayrıca indirilecektir.
  18 Şubat 2011
  #1
 2. Engellilerin Yasal Hakları ve İmtiyazları Cevapları

 3. "...Gripin..."

  "...Gripin..." Yönetici

  Konu Yukarı Taşınmıştır
  18 Şubat 2011
  #2
 4. Engelleri Aşalım :) cok doqru bi konu :tamam:
  18 Mart 2012
  #3
 5. Sağlık Kurulu Raporu ile cihazın ya da protezin fiyatını üç ayrı firmadan proforma fatura başvurmaları gereklidir.
  [​IMG]
  10 Temmuz 2012
  #4
 6. Çok Doğru bir konu engellilerinde hakları ve ayrıcalıkları olmalı
  23 Şubat 2013
  #5
soru sor

Engellilerin Yasal Hakları ve İmtiyazları