Compatibility Uyumluluğu

İsimli konu WH 'Linux - Mac OS' kategorisinde, ozan güneri üyesi tarafından 9 Aralık 2010 tarihinde yazılmıştır. Compatibility Uyumluluğu hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Compatibility​
  Uyumluluğu

  Yazılım

  The APIs that Mac OS X inherited from OpenStep are not backward compatible with earlier versions of Mac OS.​
  API'ler gelen bu Mac OS X miras OpenStep OS Mac olan sürümleri ile önceki uyumlu değil geriye.
  These APIs were created as the result of a 1993 collaboration between NeXT Computer and Sun Microsystems and are now referred to by Apple as Cocoa .​
  Bu API'ların arasındaki işbirliği 1993 sonucu oluşturulan olarak alındı NeXT Bilgisayar ve Sun Microsystems ve gibidir Apple tarafından sevk şimdi Kakao .
  This heritage is highly visible for Cocoa developers, since the "NS" prefix is ubiquitous in the framework, standing variously for N ext s tep or N eXT/ S un.​
  Bu miras un veya S / N EXT tep s gözle görülür için Kakao ext N için ayakta değişik, çerçeve, geliştiricilere bu yana "NS" öneki her yerde.
  The official OpenStep API, published in September 1994, was the first to split the API between Foundation and Application Kit and the first to use the "NS" prefix. [ 22 ] Apple's Rhapsody project would have required all new development to use these APIs, causing much outcry among existing Mac developers.​
  , Yayınlanan Eylül 1994 API OpenStep resmi. Önek "NS" kullanımı ve Uygulama Kiti ve ilk Vakfı arasında ilk bölünmüş API idi [22] 's Rhapsody proje olacağını, API'ler bu gelişme için kullanabileceğiniz yeni hepsine sahip gerekli Apple Mevcut Mac geliştiricileri arasında çok haykırış neden olur.
  All Mac software that did not receive a complete rewrite to the new framework would run in the equivalent of the Classic environment .​
  eşdeğer Tüm çalışan Mac yazılımı olacağını çerçevede yeni yeniden tam bir değil aldım Classic ortam .
  To permit a smooth transition from Mac OS 9 to Mac OS X, the Carbon Application Programming Interface (API) was created.​
  Mac OS X 9 Mac OS için izin yumuşak bir geçiş Karbon Uygulama Programlama Arayüzü (API) oluşturuldu.
  Applications written with Carbon can be executed natively on both systems.​
  Karbon ile yazılmış uygulamalar her iki sistemde de doğal olarak çalıştırılabilir.
  Carbon was not included in the first product sold as Mac OS X, Mac OS X Server (now known as Mac OS X Server 1.x).​
  Karbon (Mac OS X Server 1.x olarak da bilinir) Mac OS X, Mac OS X Server olarak satılan ilk ürün dahil değildi.
  Mac OS X also used to support the Java Platform as a "preferred software package" – in practice this means that applications written in Java fit as neatly into the operating system as possible while still being cross-platform compatible, and that graphical user interfaces written in Swing look almost exactly like native Cocoa interfaces.​
  Mac OS X desteği için kullanılan, aynı zamanda Java Platform olarak işletim sistemi olarak mümkün iken olarak düzgün bir şekilde içine kadar paket programı tercih edilen "uyum içinde Java yazılmış demektir uygulamalar bu pratikte" - çapraz platform uyumlu ve kullanıcı arayüzleri yazılı grafik olduğunu in Swing arayüzleri yerli Kakao gibi hemen hemen tam.
  Traditionally, Cocoa programs have been mostly written in Objective-C , with Java as an alternative.​
  Geleneksel olarak, Kakao programlarında yazdım çoğunlukla olmuştur Objective-C alternatif bir olarak Java ile.
  However, on July 11, 2005, Apple announced that "features added to Cocoa in Mac OS X versions later than 10.4 will not be added to the Cocoa-Java programming interface." [ 35 ]​
  Ancak, 2005 tarihinde 11 Temmuz, Apple ". Açıkladı Java-Kakao değil eklenmeyecek" özellikler ekledi olacak 10.4 daha sonraki sürümlere Cocoa Mac OS X programlama arayüzü [35]
  Since Mac OS X is POSIX compliant, many software packages written for the * BSDs or Linux can be recompiled to run on it.​
  olduğu için Mac OS X POSIX paketleri yazılı için * yazılım çok uyumlu, BSD veya Linux üzerinde çalıştırmak için yeniden derlenmesi olabilir.
  Projects such as Fink , MacPorts and pkgsrc provide pre-compiled or pre-formatted packages.​
  gibi projeler gibi Fink , MacPorts ve pkgsrc derlenmiş sağlamak öncesi veya önceden biçimlendirilmiş paketler.
  Since version 10.3, Mac OS X has included X11.app , Apple's version of the X Window System graphical interface for Unix applications, as an optional component during installation. [ 36 ] Up to and including Mac OS X v10.4 (Tiger), Apple's implementation was based on the X11 Licensed XFree86 4.3 and X11R6.6.​
  10.3 yana sürümü, Mac OS X dahil etmiştir X11.app , sürümü's Apple X Pencere Sistemi bileşeni sırasında isteğe bağlı olarak kurulum, Unix uygulamaları arabirimi grafik. [36] kadar dahil ve Mac OS X 10.4 (Tiger) Apple'ın uygulama dayalı X11 Lisanslı XFree86 4.3 ve X11R6.6.
  All bundled versions of X11 feature a window manager which is similar to the Mac OS X look-and-feel and has fairly good integration with Mac OS X, also using the native Quartz rendering system.​
  paketlenmiş sürümleri Tüm X11 özelliğini kullanarak doğal bir görünüm benzer bir pencere yöneticisidir X Mac OS hem de OS X, Mac iyi entegrasyonu ile oldukça-düşünüyorsanız ve Kuvars render sistemi.
  Earlier versions of Mac OS X (in which X11 has not been bundled) can also run X11 applications using XDarwin .​
  birlikte) olarak önceki sürümleri Mac OS X11 sahip olan (X kullanıyor olabilir uygulamaları çalıştırmak X11 de XDarwin .
  With the introduction of version 10.5 Apple switched to the X.org variant of X11. [ 37 ]​
  10.5 sürümü tanıtımıyla Apple geçiş X.org X11 modeli. [37]
  9 Aralık 2010
  #1
 2. Compatibility Uyumluluğu Cevapları

soru sor

Compatibility Uyumluluğu