Çevirmeli Ağ Komut Dosyası Yazma Desteği için

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 1 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. Çevirmeli Ağ Komut Dosyası Yazma Desteği için hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Çevirmeli Ağ Komut Dosyası Yazma Desteği için
  Çevirmeli Erişim Komut Dosyası Yazma Komut Dili  Telif Hakkı (c) 1995 Microsoft Corp.


  İçindekiler

  1.0 Giriş
  2.0 Bir Komut Dosyasının Temel Yapısı
  3.0 Değişkenler
  3.1 Sistem Değişkenleri
  4.0 Dizi Hazır Bilgileri
  5.0 Deyimler
  6.0 Açıklamalar
  7.0 Anahtar Sözcükler
  8.0 Komutlar
  9.0 Ayrılmış Sözcükler
  1.0 Giriş

  Birçok Internet hizmet sağlayıcı ve çevrimiçi hizmetler bir bağlantı kurmak için, kullanıcı adınız ve parolanız gibi bilgileri girmenizi ister. Çevirmeli Ağ Erişimi için Komut Dosyası Yazma desteği ile bu işlemi otomatik hale getirecek bir komut dosyası yazabilirsiniz.

  Bir komut dosyası, Internet hizmet sağlayıcısının ya da çevrimiçi hizmetinin bu bağlantıyı kurması ve bu hizmeti kullanması için gereken bir dizi komutu, parametreyi ve deyimi içeren bir metin dosyasıdır. Bir komut dosyası yaratmak için, Microsoft Not Defteri gibi herhangi bir düzenleyici kullanabilirsiniz. Komut dosyanızı bir defa yarattıktan sonra, Çevirmeli Erişim için Komut Dosyası Yazma Aracı'nı çalıştırarak bu dosyayı özel bir Çevirmeli Ağ bağlantısına atayabilirsiniz.


  2.0 Bir Komut Dosyasının Temel Yapısı

  Komut, komut yazma dosyasının içerdiği temel yönergedir. Bazı komutlar, komutun ne yapması gerektiğini tanımlayan parametrelere gereksinim duyarlar. Deyim, bir sonuç oluşturan bağımsız değişkenlerin ve işleçlerin birleşimidir. Deyimler, herhangi bir komutun içinde değer olarak kullanılabilirler. Deyimlere örnek olarak, aritmetik ve ilişkisel karşılaştırmalar ve dizi bitiştirmeler verilebilir.

  Çevirmeli Ağ için komut dosyasının temel biçimi aşağıdaki gibidir:

  ;
  ; Açıklama, noktalı virgülle başlar ve satırın sonuna kadar
  ; gider.
  ;

  proc main
  ; Bir komut dosyasında bulunabilecek değişken ve
  ; komut sayısının sınırı yoktur

  değişken bildirimleri

  komut bloğu

  endproc

  Bir komut dosyasının, proc anahtar sözcüğü ve bu sözcükle eşleşen ve yordamın sonunu gösteren endproc anahtar sözcüğü ile belirtilen bir ana yordamı mutlaka olmalıdır.

  Değişken bildirimlerini, komutları eklemeden önce yapmalısınız. Önce ana yordamdaki ilk komut yürütülür ve sonra onu izleyen komutlar, komut dosyasında göründükleri sıra ile yürütülür. Ana yordamın sonuna gelindiğinde komut dosyası da biter.


  3.0 Değişkenler

  Komut dosyaları değişkenler içerebilir. Değişken adları bir harfle ya da bir altçizgi ('_') ile başlar ve herhangi bir şekilde sıralanmış büyük ya da küçük harfler, sayılar ya da altçizgiler içerebilir. Ayrılmış bir sözcüğü bir değişken adı olarak kullanamazsınız. Daha fazla bilgi için, bu belgenin sonunda yer alan ayrılmış sözcükler listesine bakın.

  Değişkenleri kullanmadan önce bildirimlerini yapmanız gerekir. Bir değişken bildirimi yaptığınızda, o değişkenin türünü de belirtmeniz gerekir. Belli bir türdeki değişken ancak yine bu türdeki değerleri içerebilir. Aşağıdaki üç değişken türü desteklenmektedir:

  Tür Açıklama

  integer Bir negatif ya da pozitif sayı, örneğin: 7, -12, ya da 5698.

  string Çift tırnak işareti içine alınmış bir karakter dizisi; örneğin, "Merhaba!" ya da "Parolanızı girin:".

  boolean Mantıksal bir boolean değeri, TRUE (DOĞRU) ya da FALSE (YANLIŞ).

  Aşağıdaki atama ifadesi kullanılarak değişkenlere değerler atanır:

  değişken = deyim

  Değişken eşitlenen deyimi alır.

  Örnekler:

  integer count = 5
  integer timeout = (4 * 3)
  integer i

  boolean bDone = FALSE

  string szIP = "getip 2"

  set ipaddr szIP


  3.1 Sistem Değişkenleri

  Sistem değişkenleri komut dosyaları komutlarıyla ayarlanır ya da Çevirmeli Ağ bağlantısı kurarken verdiğiniz bilgiler tarafından belirlenir. Sistem değişkenleri salt okunurdur, bu da komut dosyası içinde değiştirilemeyecekleri anlamına gelir. Sistem değişkenleri şunlardır:

  Ad Tür Açıklama

  $USERID String Geçerli bağlantı için kullanıcı kimliği. Bu değişken,
  Çevirmeli Ağ Bağlantı Yeri iletişim kutusunda belirtilmiş olan
  kullanıcı adının değeridir.

  $PASSWORD String Geçerli bağlantı için parola. Bu değişken, Çevirmeli Ağ
  Bağlantı Yeri iletişim kutusunda belirtilmiş olan
  kullanıcı parolasının değeridir.

  $SUCCESS Boolean Bu değişken, komutun başarılı olup olmadığını belirtmek için bazı komutlar tarafından ayarlanır. Komut
  dosyası, bu değişkenin değerine göre karar verebilir.

  $FAILURE Boolean Bu değişken, komutun başarısız olup olmadığını
  belirtmek için bazı komutlar tarafından ayarlanır. Komut
  dosyası, bu değişkenin değerine göre karar verebilir.


  Bu değişkenler, benzer türde bir deyimin kullanıldığı herhangi bir yerde kullanılabilir. Örneğin,

  transmit $USERID

  geçerli bir komuttur çünkü $USERID, "string" türünde bir değişkendir.


  4.0 Dizi Hazır Bilgileri

  Çevirmeli Ağ için Komut Dosyası Yazma, aşağıda açıklandığı gibi, kaçış tuşu dizisi ve kontrol dizisini destekler.

  Dizi
  Hazır Bilgileri Açıklama

  ^char Kontrol dizisi

  char, '@' ile '_' arasında bir değerse karakter sırası, 0 ile 31 arasında olan bir
  tek-bayt değere çevrilir. Örneğin, ^M bir satırbaşı değerine dönüştürülür.

  char, a ile z arasında bir değerse karakter sırası, 1 ile 26 arasında olan bir
  tek-bayt değere çevrilir.

  char herhangi başka bir değerse, karakter sırasına özel bir işlem uygulanmaz.

  <cr> Satırbaşı
  <lf> Satır atlama
  \" Çift tırnak
  \^ Tek kontrol dizisi
  \< Tek '<'
  \\ Ters eğik çizgi

  Örnekler:

  transmit "^M"
  transmit "Gamze^M"
  transmit "<cr><lf>"
  waitfor "<cr><lf>"


  5.0 Deyimler

  Deyim, bir sonucun değerlendirilmesini sağlayan işleç ve bağımsız değişkenlerin birleşimidir. Deyimler, herhangi bir komut içinde değer olarak kullanılabilir.

  Bir deyim, herhangi bir değişkeni ya da integer, string ya da boolean değerleri, aşağıdaki tablolarda görüleceği gibi herhangi birli ya da ikili işleç ile birleştirebilir. Tüm birli işleçler en yüksek önceliği alırlar. İkili işleçlerin önceliği tablodaki konumları ile belirtilmiştir.

  Birli işleçler şunlardır:

  İşleç İşlem Türü

  - Birli eksi
  ! Bir'in tümleyeni

  İkili işleçler öncelik sıralarına göre aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Yüksek öncelikli işleçler listede önce yer alır:

  İşleçler İşlem Türü Tür Sınırlamaları
  * / Çarpma Integers
  + - Toplama Integers, Strings (yalnız + )
  < > <= >= İlişkisel Integers
  == != Eşitlik Integers, strings, booleans
  and Mantıksal VE Booleans
  or Mantıksal VEYA Booleans

  Örnekler:

  count = 3 + 5 * 40
  transmit "Merhaba" + " dünya"
  delay 24 / (7 - 1)

  6.0 Açıklamalar

  Noktalı virgülü izleyen tüm satır yoksayılır.

  Örnekler:

  ; bu bir açıklamadır

  transmit "merhaba" ; string "merhaba" aktarımı

  7.0 Anahtar Sözcükler

  Anahtar sözcükler komut dosyasının yapısını belirler. Komutların aksine, bir eylem gerçekleştirmezler. Anahtar sözcükler aşağıda listelenmiştir.

  proc ad

  Yordamın başlangıcını belirtir. Tüm komut dosyalarının bir ana yordamı olması gerekir (proc ana). Komut dosyasının yürütülmesi ana yordamdan başlar ve ana yordamın bitiminde sona erer.

  endproc

  Yordamın sonunu belirtir. Komut dosyası ana yordamın endproc ifadesine kadar yürütüldüğünde, Çevirmeli Ağ PPP ya da SLIP'e başlayacaktır.

  integer ad [ = değer ]

  Integer türünde bir değişken bildirimi yapar. Değişkenin ilk değeri için herhangi bir sayısal deyim ya da değişken kullanabilirsiniz.

  string ad [ = değer ]

  String türünde bir değişken bildirimi yapar. Değişkenin ilk değeri için herhangi bir dizi hazır bilgisi ya da değişken kullanabilirsiniz.

  boolean ad [ = değer ]

  Boolean türünde bir değişken bildirimi yapar. Değişkenin ilk değeri için herhangi bir boolean deyimi ya da değişken kullanabilirsiniz.


  8.0 Komutlar

  Tüm komutlar ayrılmış sözcüklerdir, bundan ötürü komutlarla aynı ada sahip değişken bildirimi yapamazsınız. Komutlar aşağıda listelenmiştir:

  delay nSaniye

  Komut dosyasındaki bir sonraki komutu yürütmeden önce nSaniye ile belirtilen saniye kadar duraklar.

  Örnekler:

  delay 2 ; 2 saniye duraklar
  delay x * 3 ; x * 3 saniye duraklar


  getip değer

  Uzak bilgisayardan alınacak IP adresini bekler. Internet hizmet sağlayıcınız bir dize içinde birden fazla IP adresi döndürüyorsa, komut dosyasının kullanması gereken IP adresini belirtmek için değer parametresini kullanın.

  Örnekler:

  ; ikinci IP adresini alır
  set ipaddr getip 2

  ; ilk alınan IP adresini bir değişkene atar
  szAddress = getip


  goto etiket

  Komut dosyasında etiket ile belirtilen konuma atlar ve onu izleyen komutları yürütmeye devam eder.

  Örnekler:

  waitfor "Prompt>" until 10
  if !$SUCCESS then
  goto BailOut ; BailOut'a atlar ve onu izleyen komutları
  ; yürütmeye başlar
  endif

  transmit "bbs^M"
  goto End

  BailOut:
  transmit "^M"


  halt

  Komut dosyasını durdurur. Bu komut uçbirim iletişim penceresini kaldırmaz. Bağlantıyı kurmak için Devam'ı tıklatmanız gerekir. Komut dosyasını yeniden başlatamazsınız.


  if durum then
  komutlar
  endif

  Eğer durum DOĞRU ise bir komutlar serisi yürütür.

  Örnek:

  if $USERID == "John" then
  transmit "Johnny^M"
  endif


  etiket :

  Komut dosyasında atlanılacak yeri belirtir. Etiketin benzersiz bir adı olmalı ve değişkenlerin adlandırılma düzenlerine de uygun olmalıdır.


  set port databits 5 | 6 | 7 | 8

  Bir oturum sırasında gönderilen ve alınan baytların içindeki bit sayısını değiştirir. Bit sayısı 5 ve 8 arasında olabilir. Komut dosyasında bu komutu kullanmadıysanız Çevirmeli Ağ, bağlantı için özellikler ayarlarını kullanacaktır.

  Örnek:

  set port databits 7


  set port parity none | odd | even | mark | space

  Oturum sırasında bağlantı noktası için parite şemasını değiştirir. Komut dosyasında bu komutu kullanmadıysanız Çevirmeli Ağ, bağlantı için özellikler ayarlarını kullanacaktır.

  Örnek:

  set port parity even


  set port stopbits 1 | 2

  Oturum sırasında bağlantı noktası için dur biti sayısını değiştirir. Bu sayı 1 ya da 2 olabilir. Komut dosyasında bu komutu kullanmadıysanız Çevirmeli Ağ, bağlantı için özellikler ayarlarını kullanacaktır.

  Örnek:

  set port stopbits 2


  set screen keyboard on | off

  Komut dosyası yazma uçbirim terminalinden yapılacak klavye girdisini etkinleştirir ya da etkinliğini kaldırır.

  Örnek:

  set screen keyboard on


  set ipaddr dize

  Oturum için iş istasyonunun IP adresini belirtir. Dize IP adresi biçiminde olmalıdır.

  Örnekler:

  szIPAddress = "11.543.23.13"
  set ipaddr szIPAddress

  set ipaddr "11.543.23.13"

  set ipaddr getip


  transmit dize [ , raw ]

  Uzak bilgisayara dize ile belirtilen karakterler gönderir.

  Komut içinde raw parametresini kullanmadığınız sürece, uzak bilgisayar kaçış tuşu dizisi ve kontrol dizisini algılayacaktır. $USERID ve $PASSWORD sistem değişkenleri aktarıldığında kullanıcı adı ya da parola karakter sıraları içeriyorsa, raw parametresini kullanmak yararlıdır, raw parametresi yoksa, kaçış tuşu dizisi ya da kontrol dizisi olarak algılanabilecektir.

  Örnekler:

  transmit "slip" + "^M"
  transmit $USERID, raw


  waitfor dize [ , matchcase ] [ then etiket
  { , dize [ , matchcase ] then etiket } ]
  [ until zaman ]

  Bilgisayarınız, uzak bilgisayardan belirtilmiş olan dizelerden bir ya da daha fazlasını alana kadar bekler. matchcase parametresi kullanılmazsa, dize parametresi küçük ve büyük harf duyarlıdır.

  Eşleşen bir dize alınırsa ve then etiket parametresi kullanılırsa, bu komut, komut dosyasında etiket ile belirtilen yere atlayacaktır.

  Seçime bağlı until zaman parametresi, bilgisayarınızın bir sonraki komutu yürütmeden önce, dizeyi almak için bekleyeceği saniye sayısının üst sınırını belirtir. Bu parametre yoksa, bilgisayar sonsuza kadar bekleyecektir.

  Bilgisayarınız, belirtilmiş dizelerden birini alırsa, $SUCCESS sistem değişkeni TRUE'ya (DOĞRU) eşitlenir. Aksi takdirde, zaman ile belirtilen saniye sayısı dize alınmadan önce aşılmışsa, FALSE!a (YANLIŞ) eşitlenir.

  Örnekler:

  waitfor "Login:"

  waitfor "Password?", matchcase

  waitfor "prompt>" until 10

  waitfor
  "Login:" then DoLogin,
  "Password:" then DoPassword,
  "BBS:" then DoBBS,
  "Other:" then DoOther
  until 10


  while durum do
  komutlar
  endwhile

  durum YANLIŞ olana kadar komutlar serisini yürütür.

  Örnek:

  integer count = 0

  while count < 4 do
  transmit "^M"
  waitfor "Login:" until 10
  if $SUCCESS then
  goto DoLogin
  endif
  count = count + 1
  endwhile
  ...


  9.0 Ayrılmış Sözcükler

  Aşağıdaki sözcükler ayrılmış sözcüklerdir ve değişken adı olarak kullanılamazlar.

  and boolean databits delay
  do endif endproc endwhile
  even FALSE getip goto
  halt if integer ipaddr
  keyboard mark matchcase none
  odd off on or
  parity port proc raw
  screen set space stopbits
  string then transmit TRUE
  until waitfor while
  1 Mart 2008
  #1
 2. Çevirmeli Ağ Komut Dosyası Yazma Desteği için Cevapları

soru sor

Çevirmeli Ağ Komut Dosyası Yazma Desteği için