Bütçe Nedir?

İsimli konu WH 'Sözlük' kategorisinde, howimetyourmother üyesi tarafından 9 Eylül 2013 tarihinde yazılmıştır. Bütçe Nedir? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bütçe nedir hakkında bilgi paylaşmadan önce wikipedia'dan bilgi vermek istiyorum. Bütçe ile ilgili öncelikle kısa bir wiki açıklaması...
  Bütçe (eski Fransızca: bougette sözcüğünden), devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümüdür.
  [​IMG]


  Bütçe hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız biraz da ayrıntılı bilgi verelim.

  Bütçe Ne Demektir?


  Kamu kesiminin gelecek bir dönem için kaynak-harcama dengesini yansıtan ve parlamenter demokrasilerde yasama organının, yürütme organına kamu harcaması yapma ve kamu gelirlerini toplama konusunda verdiği yetkiyi gösteren belge
  Tarihçe: Bütçeyle ilgili yerli ve yabancı literatürden anlaşıldığı kadarıyla, bütçe kelimesinin bütün dillere İngilizce budget kelimesi ile girdiği ve Latince kökünün bulga olduğu belirtilebilir. Budget kelimesi İngilizceye çanta, torba anlamındaki bouget kelimesinin değişmesiyle girmiş ve bugünkü manası ilk defa 18. yüzyıl içinde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de bütçe kelimesi, Tanzimattan sonra kullanılmaya başlanmış ve 1876 yılından başlamak üzere "Muvazene Defteri" ve "Muvazene-i Umumiye" kelimeleri ile dilimizde yer almıştır. Bütçe, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde, ilk olarak halk hareketlerinin siyasi baskısının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 1215 yılında Magna Carta (Büyük Berat)nın Kral John tarafından imzalanmasıyla başlayan demokrasi hareketinde ilk bütçe fikrinin yer aldığını söylemek mümkündür.
  Kamu bütçesinin mahiyeti: Konuya başlarken yapılan giriş niteliğindeki tarif biraz uzun görünmekle beraber, esas itibariyle, kamu bütçesi kavramının iki yönünü ortaya koymaktadır. Şöyle ki:
  Ekonomik yönden: Bütçe, kamu kesiminin gelecek bir dönemdeki kaynak-harcama (arz-talep) dengesini ortaya koymakta ve böylece ekonominin bütünü için sağlanan toplam arz ve toplam talep dengesinin bir parçası olmaktadır. Dolayısıyla bütçe, kamu kesiminin (merkez idare ve mahalli idareler) ekonomik bir planı niteliğindedir. Piyasa ekonomilerinde özel kesim yönünden genellikle bir anlamda planlamaya gerek duyulmaksızın ekonomi işlemesine rağmen, kamu kesimi yönünden, böyle bir planlama zaruri olmuştur. Bununla beraber bütçe, hukuki özellik taşıması ve fiziki dengeler yansıtması gibi temel bazı hususlarda "kalkınma planı" kavramından ayrılır. Bu arada hemen belirtmek gerekir ki, kamu bütçesi bir ekonominin gelecek bir dönemdeki toplam kaynak ve harcamaların tahmin dengesini yansıtan "milli bütçe" den de tamamen farklı bir kavramdır.
  Hukuki yönden: Bütçe, millet temsilcilerinden teşekkül eden milli meclislerin merkezi yürütme organını veya mahalli idarelerde bölge halkının, mahalli yöneticilerin faaliyetlerini murakabe etme aracıdır. Parlamenter demokrasilerde millet adına hareket eden meclislerin tasdiki alınmaksızın ülke çapında herhangi bir kamu hizmetinin yapılması, kamu hizmetleri ve kamu gelirlerinin belirlenmesi (hizmetlerin finansman şeklinin tespit edilmesi) mümkün değildir. Bütçenin kanun olup olmadığı konusunda üç ayrı görüş vardır: Bütçe diğer kanunlar gibi hazırlanıp, görüşülüp tasdik edildiği ve yasama organınca kanun olarak çıkarıldığı için maddeten de şeklen de kanundur. Bir diğer görüşe göre mücerret, sürekli ve objektif hükümler taşımadığı ve mali yıl sonunda ömrünü kaybettiği için bütçe ancak şekli yönden bir kanun olup, öz olarak maddeten bir kanun sayılamaz. Son bir görüşe göre ise; gider kısmı idari tasarruf, gelirle ilgili bölümü ise bazen maddi bir kanun bazen da idari tasarruf olarak nitelenir.
  Ülkemizde bütçenin hukuki yönden ele alındığı ve tarif edildiği görülmektedir. Anayasanın 161, 162, 163 ve 164. maddeleri bütçe ile ilgilidir. Anayasanın dördüncü kısmında yer alan bu hükümler "Mali Hükümler" alt başlığı altında yer almışlardır. Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin 161. madde aynen şöyledir:
  "Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. Mali yıl başlangıcı ile genel ve katma bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla belirlenir. Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz."
  Kamu bütçesinin temel özellikleri, gördüğü fonksiyonlarla büyük ölçüde ilişkilidir. Bu fonksiyonları denetim, yönetim ve planlama olarak sıralamak mümkündür. Aynı anlama gelmek üzere kamu bütçesi, milletin kendi adına hareket eden otoriteyi denetleme aracıdır. Aynı zamanda kamu yönetiminin ve ekonomik planlamanın bir aracıdır.
  Kamu bütçesinin temel prensipleri: Bütçenin temel prensipleri daha önce söz ettiğimiz temel özellik ve fonksiyonların gerçekleşmesi için uyulması zaruri olan prensiplerdir. Genellik ve birlik prensibi olarak başlıca iki tane temel prensipten söz edilebilir:
  a. Genellik Prensibi: Bütçede bütün kamu gelir (kaynak) ve harcamaların bütün ayrıntılarıyla yer almasına genellik prensibi adı verilir. Genellik prensibinin bir adı tahsis yapmamadır (Ademi tahsis). Bütün kamu gelirleri ve kamu giderlerinin karşılığı sayıldığı zaman genellik kuralına uyulmuş, belirli kamu geliri türleri belirli kamu hizmetlerinin karşılığı sayıldığı zaman, söz konusu prensipten sapılmış olur.
  b. Birlik Prensibi: Bütün kamu kesimi üretici birimlerinin harcama ve gelirlerinin tek bir bütçe içinde toplanmasına birlik ilkesi denir. Bu prensibe göre, bir ülkede kamu, harcama ve gelirleri tek elden tahmin edilmekte, planlanmakta ve dengelenmektedirler. Birlik kuralının diğer bir alanı konsolidasyon'dur. Kamu üretici birimleri ayrı bütçeler düzenleseler dahi, bu bütçeler bir konsolide bütçe halinde toplanır ve birleştirilir.
  Türkiye'de bütçenin temel ilkelerinden sapma gösteren en belirgin örnek, mahalli idare bütçeleridir. Buna ek olarak katma bütçeli idareler (Gelirlerini özel gelirleri ile karşılayan ve genel bütçe dışında yönetilen kamu kuruluşları) de genellik ve birlik prensiblerine aykırı olarak genel bütçenin dışında düzenlenmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Döner Sermaye İşletmeleri (Genel ve katma bütçeli idarelere bağlı olarak çalışan, ticari, sınai nitelikte faaliyette bulunan fon işletmeleri) fiyat karşılığı mal sattıklarından bu kuruluşların gerçek anlamda bir kamu bütçesi oldukları söylenemez.
  Bütçe sistemleri: Bütçe veya bütçeleme sistemlerini bütçenin, denetim, yönetim ve planlama aracı olmasına hizmet etme özelliğine göre şöyle sıralamak mümkündür: Geleneksel Bütçe Sistemi, Performans Bütçe Sistemi, Plan-Program Bütçe Sistemi.
  Bu üçlü ayırım aynı zamanda bütçeleme sisteminin merhale ve kademelerini de göstermektedir. Bir başka ifadeyle, geleneksel bütçe sistemi sadece denetimi ön plana almakta, performans bütçe sistemi denetimin yanı sıra yönetici başarısını da ölçmekte, plan-program bütçe sistemi ise bütçenin denetim, yönetim ve planlama aracı olma üzelliklerinin bütününü yapısında bulundurmaktadır.
  Türkiye'deki uygulama: Türkiye'de bütçenin birlik prensibi büyük istisnalar ile birlikte uygulanmaktadır. Merkezi devlet teşkilatının harcamaları ile gelirlerinin dengelendiği genel bütçenin yanında, katma büçeler, fonlar, KİT bütçeleri ve döner sermaye işletmeleri yer almaktadır. Genel bütçe; yasama, yürütme ve yargı organlarının bütçelerinden müteşekkildir.
  Konsolide bütçe: Genel ve katma bütçeli idare bütçelerinin birleşmesiyle ortaya çıkar. Genel bütçeli idarelerin harcamalarına katma bütçeli idare harcamaları eklenmekte, bu toplamdan genel bütçeden katma bütçeli idarelere yapılan hazine yardımları düşülünce, konsolide bütçe harcamalarına ulaşılmaktadır.
  [h=2]Sözlükte "bütçe" ne demek?[/h]1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile ya da bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge.
  2. Devlet ve öteki kuruluş ya da toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden saptayan, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren yasa ya da karar.
  [h=2]Cümle içinde kullanımı[/h]Denk bütçe.
  Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı.
  - S. Ayverdi
  [h=2]Bütçe kelimesinin ingilizcesi[/h]n. budget, supply, income, the estimates
  Köken: Fransızca
  [h=2]Benzer bağlantılar[/h]bütçe açığı, bütçe yılı
  [h=2]Bütçe ne demek? (Ticari terimler kategorisi)[/h](Budget) Kelime olarak Fransızca'dan dilimize geçme. Gelecek bir dönemde (genellikle bir yıl içinde) elde edilecek gelirleri ve yapılması planlanan harcamaları gösteren tablo. Bütçe, genel olarak bir kişi, aile, kurum, şirket veya devlete ait olabilir. Ancak hepsinde de ana özellikler aynıdır : Gelecek dönem içinde, çeşitli kaynaklardan elde edilecek gelirler ve çeşitli alanlara yapılacak harcamalar ortaya konulur. Gelir ve harcamaların aynı zamana rastlamaması bütçe hazırlamayı zorunlu kılar. Bütçe bir şirket, kurum veya devlet faaliyetlerinin planlanması ve denetiminde temel bir araçtır. Toplanan gelirlerin nasıl dağıtıldığını ya da tahsis edildiğini denetleme olanağı sağlar, böylece de harcamaların daha rasyonel biçimde yapılmasına katkıda bulunulur. Eğer bütçede planlanan giderler, planlanan gelirlerden daha büyükse bir bütçe açığı, aksine gelirler giderlerden büyükse bir bütçe fazlası söz konusudur (Bkz. Kamu bütçesi).
  9 Eylül 2013
  #1
 2. Bütçe Nedir? Cevapları

soru sor

Bütçe Nedir?