Bir Davranış Biçimi Olan Deşifre Etme Eyleminin Analizi

İsimli konu WH 'Ruh Sağlığı' kategorisinde, -Successful- üyesi tarafından 29 Şubat 2012 tarihinde yazılmıştır. Bir Davranış Biçimi Olan Deşifre Etme Eyleminin Analizi hakkında bilgi ve tartışmalar. 1. BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ OLAN DEŞİFRE ETME EYLEMİNİN ANALİZİ

  DEŞİFRE ETMEK NEDİR

  Deşifre etmek bilinmeyen yahut yanlış bilinen bir şeyin şifresini çözmek ve ortaya çıkan gerçeği paylaşmak / ilan etmek olarak açıklanabilir. Deşifre etmek bir eylem biçimidir ve burada sadece bir bilinmezi bilinir hale getirmek değil, ortaya çıkan sonuca aleniyet kazandırmak da söz konusudur.

  Örneğin deşifre ile;

  Ülkeyi ekonomik olarak sömüren bir suç şebekesi,
  Sağlık hakkını gasp eden sakat bir uygulama,
  Toplum kaynaklarını ve güven duygusunu tüketen, sosyal çürümeyi hızlandıran bir işleyiş ya da bir ilacın saklanan etki mekanizması gizli mahvilinden gün ışığına çıkarılır, açığa vurulur.

  Böylece dağınık bakışlar herhangi bir hatalı iş ve işleyiş üzerine çekilir; bütün insanların görünmeyen enerjisi söz konusu noktaya kilitlenmiş olur. Deşifre etmek psişik ağırlığı fazla olan bir girişimdir; o nedenle de son derece etkili bir davranış türüdür.

  ÜLKEMİZDEKİ DEŞİFRETÖRLERDEN BAZILARI

  X Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçukusta
  x Gazeteci Metin Münir
  x Araştırmacı gazeteci ve yapımcı Uğur Dündar
  x Gazeteci Yılmaz Özdil
  x Psikolog Üstün Öngel
  x Psikolog İzzet Güllü

  DEŞİFRE ETME İŞİNİN ZORLUKLARI NELERDİR

  Çoğu kişi deşifre etme işinin öneminin farkında değildir. Oysa deşifre etmenin pek çok faydası vardır. Ancak bu davranış faydası olduğu kadar çok da zor bir iştir. Bu zorlukları kısaca şöyle açıklayabiliriz:

  Deşifre edilmemiş ve daha çok yapısal nitelik arz eden sorunlarla ilgili olarak her toplumda kapalı bir düzen kurulmuştur. Bu kurulu bulunan “kapalı düzen” zaman içinde pek çok kişi veya kesime gerek maddi gerekse manevi olarak çıkar sağlar hale gelmiştir. Bu sistemi ayakta tutan düzenin kodlarını açığa çıkarmak bir bakıma bir apartmanın kirişlerini kesmek gibidir, dolayısı ile mevcut sistemin ayakta kalmasını zorlaştırır, hatta çoğu zaman devamını mümkün kılmaz. Bu ise her türlü deşifre girişimlerine karşı ciddi bir öfke ve tehdit eğiliminin açığa çıkmasına yol açar.

  Söz konusu öfke ve tehdit eğilimi deşifre işini gerçekleştirecek kişilerde ciddi bir korkuya ve çekinceye yol açar. Bu korku ve yol açtığı çekince tutumu ilgili kişileri bu işten uzak tutma işlevi görür. O nedenle toplumlarda bu korku ve çekinceyi aşarak söz konusu hatalı iş, işlem ve işleyişleri deşifre edebilme işine kalkışmış insan sayısı son derece azdır. Üstelik bu az bulunan ve bir bakıma kendi çıkarlarını toplum ve gerçekler için feda edebilmiş kişiler -genellikle- geniş halk kesimlerinden bekledikleri haklı ve aktif desteği görmezler.

  Yine bu cesur ve fedakar kişiler çıkarları sarsılan kişiler tarafından sadece fiziki veya hukuki olarak tehdit edilmekle kalmazlar, bir takım çirkin söz, eleştiri, iftira ve hakaretlere de maruz kalırlar. Bu davranışların nedeni genellikle caydırıcılık oluşturmak, bu mümkün olmadığı takdirde inandırıcılıklarını zayıflatmak, çoğu zaman da intikam almaktır.

  Dolayısı ile deşifre işine kalkışan kişiler itibarlarının sarsılması, dolayısı ile inandırıcı olmaktan uzaklaştırılabilmeleri için bir dizi etik dışı söz ve eylemlere maruz bırakılabilirler. Oysa çoğu toplumlar destek olmadıkları gibi söz konusu kişilerin maruz kaldıkları bu tarz söz, tutum, davranış ve iftiraları bile doğru algılamak istemezler, mesela olumsuz gelişmeleri aleyhlerine yorumlama eğiliminde olurlar.

  Mevcut durumu çoğu zaman, “Niye atılsın ki, bize neden atılmıyor da ona atılıyor” gibi taraflı ve maksatlı olarak yorumlayabilirler; bu kişilerin kalkıştıkları eylemler nedeniyle bu tarz tutumlara maruz kalabilecekleri gerçeğini bile bile göz ardı edebilirler.

  DOĞRU BİR DEŞİFRE İŞİ NASIL OLMALIDIR

  Deşifre işinin zorlukları saymakla bitecek gibi değildir. Ancak bu işe kalkışan kişi deşifre işleminin gerektirdiği tüm kurallara - ilkelere uymalı, uyamayacaksa, bunu başaramayacaksa bu işe hiç kalkışmamalıdır.

  Deşifre işlemi her safhasında cesaret ister. Bu iş sadece bir bölümünde değil tamamında, hatta sonrasındaki uzun süreçte de cesur olabilmeyi gerektirir.

  Deşifre işlemi esnasında önlerine bazı çıkar ve menfaat yemleri - oltaları atılabilir; şantaj vb. tuzaklar kurulabilir. Deşifre eden kişi bu gibi tekliflere karşı da dik durabilmelidir. Bunun için de aç gözlü değil; gönlü tok, gözü pek olmalıdır.

  İyi bir deşifre işlemi için doğru kavramlar seçebilmek, bu doğru olan kavramları da yeri geldiğinde hiç çekinmeden kullanabilmek büyük önem taşır. Aksi bir durum deşifre işinin önemini ve olası sonuçlarını hafifletici bir işlev görecektir. Bu ise işi maksadından uzaklaştıracak, atılan oku geri kendisine çevirebilecek, deşifre eden kişinin daha şiddetli ve negatif tepki almasını sağlayabilecektir. Bir bakıma, “Tutulan balık ürkütülen kurbağa değmedi” diye tabir edilen sonuç tahakkuk etmiş olacaktır.

  Bu sebeple, söz konusu işlem esnasında, sözgelimi hırsızlığı açıkça hırsızlık, ihaneti eğip bükmeden hainlik, sağlık hakkı ihlalini de “doğru değil” vb. ifadelerle yumuşatmamak, mesela “sağlık gaspı” gibi bire bir ve net ifadelerle tanımlamak çok önemlidir. Bu net, cesur ve doğru tanımlama gerek meselenin büyüklüğüyle orantılı bir algının ve tesirin uyandırılabilmesi gerekse bu işi yapan kişilerde caydırıcı ve sorgulayıcı bir içsel duygunun oluşturulması için çok gereklidir.

  Çoğu deşifre işi başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü bu işe kalkışan kişiler ya yarı yolda cesaretlerini kaybederler yahut ortaya çıkan gerçekleri yumuşatıcı ve dolambaçlı ifade ve sıfatlarla tanımlama hatasına düşerler. Dolayısı ile genellikle koca bir dağın fare doğurması sonucu ortaya çıkar, böylece bu iş çok nadir durumlar dışında pek maksadına ulaşamaz.

  DEŞİFRENİN FAYDALARI

  Deşifre etmek kirli gömlekleri pazara çıkarmaktır. Bu işlem gerek bireyler gerekse toplum için büyük faydalar sağlama potansiyeli olan bir eylemdir. Bu faydaları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

  TOPLUMA GÖRÜNTÜYE ALDANMAYIN, DERİN DÜŞÜNÜN MESAJIDIR

  Deşifre ile hiçbir şeyin dışarıdan görüldüğü gibi olmadığı bir kez daha ortaya çıkar. Böylece kişiler meseleleri daha derin düşünme ve değerlendirme yönünde bir eğilime girerler.

  KANAYAN YARAYA NEŞTER VURMAKTIR

  Deşifre ile kanayan ama dışarıdan görülemeyen bir yaraya neşter vurulmuş olur. Böylece bu yaranın tedavi edilmesi için hayati bir imkan yakalanır. Toplum enerjisini ve kuvvetini tüketen böyle bir yaradan kurtulma fırsatı yakalamış olur.

  PUSUDA BEKLEYNLER İÇİN CAYDIRICILIKTIR

  Deşifre ile birlikte ortaya çıkan tablo bu işe başka alanlarda – sahalarda teşebbüs etmeyi, böylece toplumda birçok görünmez yara açmayı düşünen "vampir" tiynetli kişi ve kesimler için caydırıcı bir işlev görür. Bu bir bakıma toplumu pek çok suç ve kötülükten koruyacak bir aşılama faaliyetidir.

  KÖTÜLÜKLERİN İÇ YÜZÜNÜ PEKİŞTİRİR, ÖĞRETİCİDİR

  Deşifre etmek kabahat, hata, kusur ve suç gibi davranışlara kuvvetli bir algıyla dikkatleri çeker, toplumların bu davranışlar ve zararları, nedenleri ve sonuçları üzerinde tekrardan düşünmelerine, dolayısı ile bu türden zararlı iş ve eylemleri daha etkili bir biçimde öğrenerek pekiştirmelerine olanak sağlar.

  DEŞİFRE ETMEK PAHA BİÇİLEMEZ BİR HİZMETTİR

  Deşifre etmek potansiyel sonuçları itibariyle toplumlar ve gelecekleri için, özellikle de maddi ve manevi bakımdan bedeli tartıya vurulamayacak derecede büyük bir kazanımdır, hizmettir. Deşifre ile o güne değin kayıp olarak görülen tablo kazanca, mağduriyetler çözüme, kaybedişler başarıya evrilir. Her deşifre işlemi aynı zamanda sayının ve kuvvetin değil; niteliğin ve hakkın / haklının güçlü olduğunu da teyit eder.

  DEŞİFRE EDENLER TOPLUM HASTALIĞI CERRAHLARIDIR

  Her deşifre işlemi bir bakıma ülke ve toplum bünyesinde bulunan ve adeta kangrene dönüşmüş olan yaraya vurulmuş bir neşterdir.. Bu işi yapanlar da resmi unvanları farklı farklı olsalar da aslında toplumsal sorun terapistleri ve yapısal hastalık cerrahlarıdırlar.

  Psikolog
  İzzet Güllü

  29 Şubat 2012
  #1
 2. Bir Davranış Biçimi Olan Deşifre Etme Eyleminin Analizi Cevapları

soru sor

Bir Davranış Biçimi Olan Deşifre Etme Eyleminin Analizi