Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (LINUX)

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 1 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (LINUX) hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Tamer AYDIN 09 EKİM 1998
  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEF BİLGİSAYAR  Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (LINUX)  Amaç


  Bu sayfada amaçlanan özellikle LINUX belgeleme çalışmalarına katılan kişilerin yararlanabileceği ortak bir sözlük oluşturmak. Bu konuda acil yardımlara ve önerilere ihtiyacımız var, çalışmalara:

  taydin@ce.kou.edu.tr

  Notasyon


  Sayfalar ingilizce terimlere göre düzenlenmiştir. Temel terimler KALIN yazı tipi ile gösterilmiştir. Aynı kökten türeyen kelimeler bu kelimenin altında guruplanmıştır. Her kelimenin karşılığı karşısına yazılmıştır. italik yazılmış karşılıklar üzerinde tartışılan veya tam olarak yerine oturmamış kelimeleri belirlemektedir. Normal yazılmış olanlar ise kabul görmekte olan kelimeleri belirlemektedir.

  Eğer kelimeyi eylem halinde çevirebiliyorsak (tercih) sadece mastar halinin çevirisinin verilmesi ile yetinilmektedir.

  ------------------------------------------------------------------------

  Kelimeler  A


  Address

  Address: adres
  Address bus : adres yolu

  Alias

  Alias : takma ad

  Append

  to append : ekleme, sonuna ekleme

  Applet

  Applet : ?

  Application

  Application : Uygulama

  Archive

  to archive: arşivlemek

  Array

  Array: dizi

  Attribute

  Attribute: özellik
  file attribute: dosya özelliği

  Author (kılavuz sayfası)

  Author : yazar

  Audit

  Audit : Araştırmak , belgelemek

  Availability

  Availability (kılavuz sayfası): adres  B


  Background

  Background: arkaplan

  Backup

  Backup : yedek
  to backup : yedeklemek

  Batch

  Batch : ?

  Binary

  Binary : derlenmiş, koşturulabilir dosya
  binary system : ikilik düzen
  binary file : ikili dosya

  Block

  Block : blok , vbek

  Boot

  Boot : açılış
  to boot : açılmak
  bootdisk : açılış disketi
  booting process : açılış süreci
  boot prompt : açılış istemi
  booting device : açılış aygıtı
  Master Boot Record MBR : Temel açılış kaydı
  to reboot : yeniden açılmak

  Bridge

  Bridge : Köprü
  Bridging : Köprüleme

  Buffer

  Buffer : tampon
  buffer cache : tampon bellek (??)
  to buffer : tamponlamak

  Bug

  Bug : hata
  buggy : hatalı
  to debug : hata ayıklamak
  debugger : hata ayıklayıcı

  Bus

  Bus : yol
  Data Bus : Veriyolu

  C


  Cache
  Cache: ?
  cache memory :
  Calculate
  to calculate : hesaplamak
  Ceveat
  ceveat : sakınca
  Checksum
  Checksum : ?
  Chip
  Chip : Yonga
  Client
  Client : istemci
  client server applications : istemci sunucu uygulamaları

  Code
  Code : kod
  to code : kodlamak

  Command
  Command : komut
  command line : komut satırı
  command prompt : komut istemi

  Communication
  Communication: haberleşme
  to communicate: haberleşmek

  Compress
  to compress : sıkıştırmak

  Computer
  Computer : bilgisayar

  Configure
  to configure : yapılandırmak
  configuration : yapılandırma

  Console
  Console : Konsol
  Constant
  Constant : Sabit
  Control
  Control : denetim
  to kontrol : denetlemek
  micro-controller : mikro deneteleyici

  Copy
  to copy : kopyalamak
  Copyright : kopyalama izni

  Crash
  to crash : çakılmak

  Current
  Current version : güncel sürüm
  Currently : şu anda
  Current directory : bulunulan dizin

  Cylinder

  Cylinder : Silindir


  D


  Daemon
  Daemon : ?

  Deadlock
  Deadlock : kilit, olumcul kilit, kordugum

  Decode
  to decode: kod çözmek
  decoder : kod çözücü

  Debug
  to debug: hata ayıklamak
  debugger: hata ayıklayıcı

  Default
  Default : öntanımlı
  Defragment
  Defragment : Parçaları birleştirmek(?)
  Describe
  to describe : tanımlamak
  description : tanım

  Device
  Device : aygıt
  device driver: aygıt sürücüsü
  character device : karakter (tabanlı) aygıt
  block device : blok (tabanlı) aygıt

  Develop
  to develop : geliştirmek
  Development : gelişme
  Developer : geliştiren

  Dialup
  Dialup : aramak, modemle yapılan arama

  Directory
  Directory : Dizin
  home directory : Kullanıcı (başlangıç) dizini
  parent directory : (bir) üst dizin
  root directory : Başlangıç dizini, kok dizin
  working directory : Çalışma dizini

  Display
  Display :
  Distribute
  to distribute : dağıtmak
  distribution : dağıtım
  Document
  Document : belge
  to documentate : belgelemek

  Domain
  Domain : Alan
  Fully Qualified Domain Name:

  Driver
  to drive : sürmek

  Dumb
  Dumb : yeteneksiz, aptal

  Dynamic
  Dynamic : dinamik , devingen
  dynamically linked : dinamik olarak bağlanmış  E


  Edit
  to edit : düzenlemek
  editor : düzenleyici
  text editor : metin düzenleyici

  Email
  Email : e-posta, e-ileti

  Environment
  Environment : Çevre
  environmental variable : çevre değişkeni

  Error
  Error : hata

  Escape
  Escape : ?
  to escape : kaçmak
  escaped characters: ?

  Execute
  to execute : çalıştırmak
  exec : çalıştırmak
  executable : çalıştırılabilir  F


  Feed
  Feed : besleme
  feedback : geribesleme
  news feed : ?

  File
  File : dosya
  to file : dosyalamak
  file access : dosya erişimi
  file access permissions : dosya erişim izinleri (hakları)
  file attribute : dosya özelliği
  file descriptor : dosya belirteci
  file size : dosya boyu
  file system : dosyalama sistemi
  regular file : sıradan dosya
  text file : metin dosyası

  Firewall
  Firewall : Guvenlik duvarı

  Flag
  Flag : bayrak
  Flame
  Flame :
  Floppy
  Floppy : floppy

  Font
  Font : Yazıtipi
  Foreground

  Foreground : önplan
  Forward
  Forward : ileri
  to forward : ilerletmek

  Frame
  Frame : çerçeve
  frame relay : çerçeve iletimi  G


  Gateway
  Gateway : gateway


  H


  Hack
  Hack :
  to hack :
  hacker :

  Hang
  to hang : takılmak

  Handshake
  Handshake : el sıkışma

  Hard disk
  Hard disk : sabit disk
  Hard link
  Hard link : sabit bağlantı
  Hardware
  Hardware : donanım
  Head

  (disk) Head : (disk) kafa(sı)

  Home

  Home : ev
  home directory : kullanıcı dizini
  home page : kullanıcı ev sayfası

  Host

  Host : makine
  hostname : makine adı
  host adapter: ?

  HUB

  HUB :

  I


  Image
  Image : görüntü
  Interprocess Commununication
  Interprocess Communication : süreçler iletişimi
  Interrupt
  interrupt : kesme
  to interrupt : kesmek
  non maskable interrupt NMI: maskelenemez kesme
  interrupt handler : kesme denetleyici / kotarıcı


  J


  Job
  Job : görev
  job control : görev denetimi

  Jumper

  Jumper :


  K


  Kernel
  Kernel: Çekirdek
  kernel module : Çekirdek modülü
  to compile kernel: çekirdek derlemek

  Key
  Key : anahtar
  keyboard : klavye, tuş takımı
  keyboard map : klavye dizilimi
  keyword: anahtar kelime


  L


  Library
  Library : kütüphane, arşiv, kitaplık
  library call : kütüphane çağrısı

  Link
  Link : bağlaç
  linked list : bağlaçli liste
  single linked list : tekil baglacli liste
  double/dual linked list : cift baglacli liste
  statically linked : duragan baglanmis (?)
  Link : bağlantı
  to link: bağlamak
  hard link: sabit bağlantı
  soft link:

  Lock
  to lock : kilitlemek
  to lock the screen : ekranı kilitlemek
  lock file : kilit dosyası

  Log
  Log : kayıt
  to log : kayıt tutmak
  logfile : kayıt dosyası, kayıtlar

  Logical
  Logical : mantıksal
  Logical partition : mantıksal disk bölümü

  Login
  Login : ?
  to login : Giriş
  login failure: Giriş hatası
  login name : Kullanıcı adı
  login prompt : istemi

  Lookup
  Lookup : Bakma, arama


  M


  Mail
  Mail : mektup, posta
  mailer :

  Mantain
  Mantain :
  mantainer :

  Manual
  Manual : Kılavuz
  man page : kılavuz sayfası

  Map
  Map :
  keymap, keyboard map : Klavye haritasi, klavye dağılımı
  to map : haritalamak

  Mask
  Mask : maske
  to mask: maskelemek
  umask, user mask: kullanıcı maskesi

  Match
  to match : eşlemek
  matching : eşlenik

  Mirror
  Mirror : yansı
  to mirror (software) : (yazılımın) yansısını almak, bulundurmak

  Mount
  to mount : bağlamak
  to unmount : ayırmak


  N


  Name : İsim

  Net
  Net : ağ
  network : (bilgisayar) ağ(ı)
  network services: ağ hizmetleri, ağ sunumları
  network server: ağ sunucusu
  netmask:

  News
  News : haber
  Newsgroup : haber grubu, haber öbeği
  newsfeed :

  O


  Offset
  Offset : ofset

  Option : seçenek

  P


  Page
  Page: sayfa

  Parse
  Parse: Ayırmak, analiz etmek (?)

  Part
  Part: Bölüm
  to part: bölmek
  partition: disk bölümü
  partition table: disk bölümlendirme tablosu
  to partition : bölümlendirmek
  to repartition : yeniden bölümlendirmek

  Password
  Password: parola

  Patch
  Patch: yama
  to apply a patch: yamamak, yama uygulamak

  Path
  Path : yol
  absolute path (of a file): dosyanın tüm yolu
  relative path (of a file): dosyanın yolu

  Permission
  Permission: izin
  file access permissions: dosya erişim izinleri

  Pipe
  Pipe:
  pipeline: işhattı (İ.T.Ü, mikroişlemci dersinde)
  pipelined:
  to create a pipe:

  Port
  to port : uyarlamak

  Primary
  Primary: temel

  Process
  Process: süreç
  Processor: işlemci
  to Process: işlemek
  processing speed: işlem hızı
  process ID : gorev kimligi

  Procedure
  Procedure: yordam

  Program
  Program : program
  programmer: program yazarı
  programmable: programlanabilen
  to program: programlamak

  Prompt
  Prompt : istem
  boot prompt: açılış istemi
  command prompt: komut istemi


  Q


  Quota
  Quota : kota
  user quota: kullanıcı kotası

  Query
  Query: sorgu
  to query: sorgulamak

  Queue
  Queue : kuyruk
  to queue : kuyruğa sokmak, girmek, alınmak

  R

  Real
  Real : gerçek
  realtime : gerçek zaman

  Reboot
  to reboot : yeniden açmak

  Reset
  Reset :
  Resolve
  Resolve : çözümlemek
  Route
  Route : yönelim, yönlenme, yön, yol
  router : yönlendirici
  routed : yönlendirilmiş

  Run
  to run : koşturmak
  run-time : koşturma anında

  S


  Schedule
  Schedule : Takvim, liste

  Script
  Script : betik
  Scroll
  Scroll : Kaydırma
  scroll bars : Kaydırma çubuğu

  Secondary
  Secondary : İkincil

  Sector
  Sector : sektör

  Sequence
  Sequence :
  sequential : ardışıl

  Server
  Server : sunucu
  service : sunum, hizmet

  Setup
  Setup :

  Shell
  Shell : kabuk
  shell layer : kabuk katmanı

  Spawn
  Spawn :

  Software
  Software : yazılım

  Sort
  to sort : sıralamak

  Socket

  Socket : ?

  Source

  Source : kaynak
  to source (a shell file) : ?
  source code : kaynak kodu
  source file : kaynak dosyası
  source route : kaynaktan yönlendirme

  Spool
  Spool : Havuz

  Stable
  Stable : kararlı, güvenilir

  Standart
  Standart : standart
  to standardize : standartlaştırmak
  standart in STDIN : standart girdi
  standart out STDOUT : standart çıktı
  standart error STDERR : standart hata

  Static
  Static : devingen, statik

  Super
  Super : süper
  super user : yetkili kullanıcı
  superblock : süperblok

  Swap
  Swap : takas
  swap space : takas alanı
  swap partition : takas
  swap file : takas dosyası
  Switch
  Switch : Anahtar
  Switching : Anahtarlama


  Synchron

  Synchron : eşzaman
  synchronous : eşzamanlı
  asynchronous : zaman uyumsuz (bts)

  Synopsis
  Synopsis : kullanım

  System
  System : sistem


  T


  Time
  Time : Zaman
  timer : Zamanlayıcı, zaman sayacı
  timeout : ?
  timestamp : Tarih , tarihlendirmem

  Text
  Text : Metin
  text editor : metin düzenleyici

  Toggle
  Toggle : Düğüm (?)

  Track
  Track : İz

  Tunnel
  Tunnel : Tünel
  Tunnneling : Tünelleme

  Type
  Type : tip
  to type : yazmak, klavyeden girmek
  typo : yazım hatası

  U


  Upgrade
  to upgrade : güncellemek

  User
  User : kullanıcı
  User id : kullanici numarasi
  Effective user id : etkin kullanici numarasi
  Real user id : gercek kullanici numarasi

  Umount
  to umount : ayırmak

  V


  Variable
  Variable : değişken

  Verify
  Verify : doğrulamak

  Version
  Version : sürüm

  W


  Widget
  Widget :

  Write
  to write : yazmak

  Window Manager
  Window Manager : Pencere denetleyici

  X
  Y
  Z


  Tamer AYDIN
  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEF BİLGİSAYAR
  1 Mart 2008
  #1
 2. Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (LINUX) Cevapları

soru sor

Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (LINUX)