Alzheimer - Demans

İsimli konu WH 'Ruh Sağlığı' kategorisinde, -Successful- üyesi tarafından 29 Şubat 2012 tarihinde yazılmıştır. Alzheimer - Demans hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Tanımlanmasından 100 yıl sonra Alzheimer hastalığı dünya çapında hala, zihinsel ve fiziksel en çok yıkıma neden olan hastalık olarak yerini korumaktadır. Alzheimer hastalığı entelektüel gerileme ile birlikte çeşitli nöropsikiyatrik davranışsal rahatsızlıklara ve günlük yaşam aktivitelerinde bozukluklara neden olan ilerleyici ve sinir sistemini yozlaştırıcı (dejeneratif) bir beyin hastalığıdır. Alzheimer hastalığı bütün demansların (bunama) en sık nedenidir. Bellek kaybı ya da unutkanlık hastalığın değişmez bulgusudur ve hastalık çoğunlukla ilk olarak yakın bellek bozukluğu ile başlar. Hastalığın ilerlemesi ile

  birlikte lisan, dikkat, görsel- mekansal fonksiyonlar, yargılama, plan yapma, karar verme

  gibi yürütücü fonksiyonlar, becerili hareket (praksi) ve bilme, tanıma (gnozi), yapılandırma gibi bilişsel işlev bozuklukları kliniğe eklenmektedir. Depresyon, bunaltı,

  hayal görme, hezeyan (sanrı) gibi psikotik belirtiler, sinirlilik, saldırganlık gibi davranış değişiklikleri hastalığın gidişi sırasında ortaya çıkar. Hastalığın erken başlangıçlı formları baskın genetik geçiş özelliğine sahip olup vakaların yalnız %3-5’ini oluşturur.

  Hastaların %95’inde hastalık ileri yaşlarda başlar ve genetik değildir. Yaşlı nüfusun

  arttığı toplumlarda demans önemli bir sağlık problemidir. Alzheimer hastalığı bütün

  demansların %50-70’ini oluşturur. 65 yaşın üzerindeki kişilerde %3-11, 85 yaşın

  üzerinde %20-47 gibi yüksek sıklığa sahiptir. Dünyanın değişik bölgelerinde yapılan

  çalışmalarda 65 ile 85 yaşları arasında, hastalık sıklığının her beş yılda bir, 2 katına

  çıktığını gösterilmiştir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 milyon Alzheimer

  hastası bulunmaktadır. Ülkemizde bu konuda bir araştırma olmamakla birlikte benzer

  bir hesaplama ile 200-250 bin hasta olduğu düşünülebilir.

  Oluşum mekanizması: Hastalık ismini Dr.Alois Alzheimer ’den almaktadır. Dr Alzheimer

  1906 yılında ilk kez, bugün de Alzheimer hastalığının tanısı için kullanılan “yaşlı

  lığa bağlı plaklar, sinir lişerinin yumakları, damar sertliği, sinir hücresi ve hücreler

  arası bağlantıların kaybı” gibi patolojik bulguları, hastası August D nin beyninin otopsi

  incelemesi ile tanımlamıştır. Yaşlılığa bağlı plaklar, sinir lişeri yumaklarının birikimi,

  beynin hafıza ve öğrenme ile ilgili bölgesi hipokampus’tan başlar ve seneler içinde beynin hareket ve duyu alanları dışındaki bölgelerine yayılır. Sinir hücresi (nöron) ve hücreler arası bağlantıların (sinaps) kaybı beynin kabuğunda belirgin olmak üzere bütün beyinde küçülme (atrofi) ile sonlanır.

  Belirti ve bulgular: Hastalığın başlangıç zamanı, silik ve yavaş ilerleyici belirtiler ve

  bulgular nedeniyle belirsizdir. Patolojik sürecin,klinik bulguların ortaya çıkmasından

  15-20 yıl öncesinden başladığı düşünülmektedir.

  Alzheimer hastalığı klinik olarak “hafif”, “orta” ve “ağır” olmak üzere üç döneme ayrılır.

  1. Hafif (erken) dönemde; yakın geçmişte yaşanan olaylar, konuşulanlar hatırlanmaz. Eski hafıza sağlamdır. Alet kullanma, eşyaların yerini bulma, mali konular, ev bakımı, kompleks ev işleri gibi günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorluk çekilir. Kelime bulmakta zorluk, duraklayarak konuşma gibi lisan bozukluğu ortaya çıkar. İçe kapanma, duygusal cevapsızlık, bozuklukları inkar gibi davranış değişiklikleri gözlenir.

  2. Orta dönemde; hastalar önemli derecede hafıza bozukluğu gösterir. Yakın hafıza

  bozukluğu artar, uzak hafızada da bozukluklar ortaya çıkar. Karar verme, hesap yapma bozulur. Yer-kişi tanıma, zamanı bilmede bozulmalar olur. Kişisel temizlik ve çevre temizliğine önem verilmez. Hastalığın daha ilerlemesi ile orta-ağır donemde hastalar doğru-düzgün giyinemez, banyo ve tuvalet temizliğini yapamaz duruma gelir. İdrar ve dışkı kaçırma gelişebilir. İpucu verilse de yakın olaylar hakkında bilgisi yoktur veya çok azdır. Uzak hafıza da çok bozulur. Hasta okuduğu okulları, eski işini, oturduğu evleri,

  yakınlarının isimlerini hatırlayamaz. Kişileri karıştırabilir, örneğin eşini annesi veya

  babası sanabilir. Yerinde duramama, amaçsız hareketler yapabilir. Bağırma, saldırganlık, tehdit gibi davranış bozuklukları gösterebilir. Hayal görme (görsel halusinasyon) ve hezeyanlar (eşya-parasının çalındığı, kendisine kötülük yapıldığı, çevredeki insanların sahteleri ile değiştirildiği gibi) ortaya çıkabilir.

  3. Ağır dönemde; hastalar yaşamlarını sürdürmek için devamlı bakıma ve yardıma

  gereksinim duyar. Konuşma, bağımsız hareket yeteneği kaybolur ve hasta yata-

  ğa bağımlı hale gelir. Kol ve bacaklarda kas sertleşmesi, şekil ve hareket bozukluğu gelişir. Hayatın ilk dönemlerinde görülen yakalama, emme gibi ilkel refleksler ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi çöken hasta, araya giren zatürre, idrar yolu veya yatak yarası enfeksiyonu gibi bir nedenden kaybedilir. Hastalığın süresi tanı konduktan sonra 5-20 yıl arasında olup ortalama 10 senedir.

  Risk faktörleri: Alzheimer dahil bütün demansların en önemli risk faktörü yaştır.

  Hepsinde olmamakla birlikte bütün araştırmalarda kadınlarda Alzheimer riski erkeklerden

  daha fazla bulunmuştur (ikiye karşı bir). Düşük eğitim düzeyinin ileri yaşlarda

  hastalık için risk faktörü olduğu gözlenmiştir.

  Ailesinde özellikle anne-baba-kardeş gibi birinci derecede yakınlarında Alzheimer

  hastalığı olanlarda demans gelişme riski ortalama dört kat fazladır. İki veya daha fazla

  birinci derece yakını Alzheimer olanda bu risk daha da artmaktadır. Ayrıca ailesinde

  Down sendromu (mongolizm) olanlarda da Alzheimer riski artmaktadır. Kolesterol

  taşınmasında görevli bir protein olan Apolipoprotein E Â 4 alleli normallerde %16

  pozitif iken Alzheimer hastalarında bu rakamın %35-50 dolaylarında pozitif olduğu

  saptanmıştır. Dolayısıyla bu alleli taşıyanların bir kısmının hastalığa yatkın olduğu

  söylenebilir. Diğer yandan komaya sokacak şiddette tek kafa travması ile çoklu kafa

  travmaları da Alzheimer için risk faktörüdür.

  Son yıllarda vasküler (damar hastalığı) risk faktörleri, ateroskleroz (damar sertli-

  ği), hipertansiyon, atrial fibrilasyon, insüline bağımlı şeker hastalığı (Tip1 Diabet), kolesterol yüksekliği, sigara, kanda homosistein yüksekliği ve inflamasyon’un (yangı) Alzheimer hastalığı için de risk faktörleri oldukları belirtilmiştir.

  Koruyucu faktörler: Apolipoprotein E Â2 genotipi’nin hastalık riskini azalttığı ileri

  sürülmüştür. Bazı çalışmalarda non-steroid antiinflamatuvar ilaç (NSAEİ-romatizma

  ilaçları) içenlerde Alzheimer’e yakalanma riskinin az olduğu, ayrıca NSAEİ içen Alzheimer

  hastalarında, hastalığın seyrinin daha yavaş olduğu bildirilmiştir. Yine kolesterol düşürücü bir ilaç grubu olan statinlerin de bunama riskini azalttığı kaydedilmiştir.

  Gıdalarla alınan yüksek miktardaki E ve C vitaminin koruyucu etkisi olduğunu bildiren

  yayınlar olmakla birlikte, yararlı olmadıklarını kaydeden yayınlar da vardır. Eğitimin

  Alzheimer’den koruyucu etkisi olduğu ileri sürülmüş ve bir kaç çalışmada yüksek

  eğitimin hastalığın başlangıcını geciktirdiği kaydedilmiştir.Bir iddiaya göre eğitim, beyindeki

  yedek kapasiteyi arttırarak belirtilerin başlamasını 4-5 yıl geciktirmektedir.

  İleri yaşlarda zihinsel faaliyetlerin devam ettirilmesi, hobiler ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesinin demansı geciktirebileceği bildirilmiştir. Daha önce yapılan çalışma ve

  gözlemler menapoz sonrası dönemde östrojen (kadınlık hormonu) tedavisi alan kadınlarda östrojenin Alzheimer riskini azalttığını telkin ediyordu. Daha sonra yıllarda

  yapılan ve yayınlanan çalışmalarda ise östrojenin hastalığın ilerlemesini yavaşlatmadığı

  gibi, hafif ve orta dereceli Alzheimer olan kadınlarda bilişsel işlevleri düzeltmediği ve hastalıktaki kötü gidişi etkilemediği gösterilmiştir.

  Son yıllarda üzerinde çok durulan koruyucu faktörler ile ilgili çalışmalarda elde edilen

  sonuçlar da birbiri ile çelişkili olup kesin sonuca henüz varılamamıştır.

  Tanı:

  Bu gün kesin Alzheimer tanısı, biyopsi veya otopside alınan doku incelemesi ile

  patolojik olarak konabilir. Klinikte konulan tanı, olası Alzheimer hastalığı tanısıdır. Bununla

  birlikte, hasta öyküsü, fizik ve nörolojik muayene, nöropsikolojik testler, görüntüleme

  yöntemleri (bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme) ve

  laboratuvar incelemeleri ile yüksek oranda (%85-90) doğrulukla klinik tanı koymak

  mümkündür.

  DSM-IV Alzheimer tipi demans tanı kriterleri

  (Amerikan Psikiatri Birliği, 1994):

  1. Birden çok alanda bilişsel kayıp gelişmesi

  Hafıza bozuklukları

  Aşağıdakilerden en az bir tanesi

  a. Lisan bozukluğu (afazi)

  b. Beceri bozukluğu (apraksi)

  c. Bilme bozukluğu (agnozi)

  d. Plan yapma, organizasyon, sıralama gibi yürütücü işlevlerde bozulma

  2. Yavaş, ilerleyici bilişsel ve işlevsel gerileme ile giden bir seyir

  3. Hastanın sosyal ve mesleki yaşantısını etkileyecek ve eski yaşantısına göre gerilemeye

  yol açacak bir kayıp

  4. Diğer demans nedenleri dışlanmış olacak (dahili, nörolojik, psikiyatrik)


  alıntı
  29 Şubat 2012
  #1
 2. Alzheimer - Demans Cevapları

soru sor

Alzheimer - Demans