Acil Servis İşleyiş Prosedürü

İsimli konu WH 'Sağlık' kategorisinde, "...Gripin..." üyesi tarafından 3 Temmuz 2011 tarihinde yazılmıştır. Acil Servis İşleyiş Prosedürü hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. "...Gripin..."

  "...Gripin..." Yönetici

  Acil Servis - Acil Servis Nedir - Acil Servis Hakkında - Acil Servis İşleyişi

  1.AMAÇ: Acil sağlık hizmetlerinin sürekli ve etkili yürütülmesi, hasta ve hasta sahipleri ile çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır.
  2.KAPSAM: Acil Serviste verilen hizmetleri ve çalışanlarını kapsar.
  3.TANIMLAR:
  Resusitasyon: Yeniden canlandırma
  Epikriz: Çıkış özeti
  Konsültasyon: Görüş alışverişi
  Konsültan Hekim: Görüş alınan Hekim
  4.UYGULAMA:
  4.1.Hasta Başvurusu Ve Kabulü:
  4.1.1.Başvuran tüm hastalar acil servis girişinde sağlık personeli (Sağlık Memuru, Hemşire. ATT, Paramedik) tarafından karşılanarak ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye veya sedye sağlanır.
  4.1.2.Acil sorumlu hemşiresi veya sağlık memuru tekerlekli sandalye ve sedyelerin temizlik ve çalışabilirliğini denetler ve eksiklerinin tamamlanmasını sağlar.
  4.1.3.Hastanemiz acil servisine başvuran hastalar bilgi işlem veya vezne girişi yaptırarak görevli sağlık personeli (Sağlık Memuru, Hemşire. ATT, Paramedik) tarafından durumlarına göre acil muayene odaları, resusitasyon (müdahale ve yeniden canlandırma) odası veya acil cerrahi, pansuman odalarından birine alınacak ve acil hekimleri arasındaki rotasyona göre ilgili hekim tarafından değerlendirilir.
  4.1.4.Konsültasyon gerektiğinde ilgili branş hekimine, nöbetçi hekim konsültasyon talebinde bulunur.
  4.1.5.Başvuruda temel prensip hastanın bilgi işlem veya vezne girişi yaptırmış olmasıdır. Durumu stabil olmayan hastalar; bilgi işlem veya vezne aşaması ertelenerek kabul edilir. Acil ve stabil olmayan hastalarda ilk müdahale yapıldıktan sonra, giriş mutlaka yaptırılacaktır.
  4.1.6.Girişle ilgili işlemler gerekirse hastane personeli tarafından yapılır.
  4.1.7.Triaj gerekli ise Triaj Talimatına göre işlem yapılır.
  4.1.8.Sosyal güvencesi ve maddi imkânları olmayan hastaların da acil müdahalesi yapılır.
  4.1.9.Değerlendirme ve muayenesi yapılan hastalar gerekirse polikliniğe yönlendirilir. Polikliniğe yönlendirilen hastalar için gerektiği durumlarda Konsültasyon Formu düzenlenir.
  4.2.Hasta Muayene ve Takibi:
  4.2.1.Acil Servise başvuran ve muayene edilen hastanın durumuna göre tetkik, konsültasyon, tedavi ve/veya gözlem işlemleri yapılır. Bütün bu işlemler otomasyon sistemine göre aşamalı veya topluca yapılır, hastanın yakını veya takip edecek kimsesi yoksa hizmetli personelce yapılır.
  4.2.2.Hastaların tetkik numuneleri müşahedede alınır. Bunun için gerekli malzeme müşahede odasında bulundurulur. Muayene işlemlerinde öncelikle tıbbi deontoloji kurallarına uygun davranılır, gerekirse bir hasta yakını hastaya yardım için muayene alanına alınabilir. Hastalara uygulanacak tüm tıbbi müdahalelerde XH OF/ ? Hasta Bilgilendirme Ve Rıza Alma Formu kullanılır.
  4.2.3.Konsültasyon işlemlerinde hastayı muayene eden konsültan hekim, gecikmeksizin gelerek konsültasyonunu tamamlayıp tıbbi istem ve/veya kanaatini otomasyon sistemine işler.
  4.2.4.Acil serviste ana prensip acil ve bekleyemeyecek durumdaki hastaların muayene ve tedavisidir. Bu nedenle acil endikasyonu olmayan hastaların tedavisini tamamlamaya çalışarak diğer hastaların zamanını almak yerine, anamnez ve muayenesi sonrası ilgili polikliniğe çağırmak ya da yönlendirmek gerekir.
  4.2.5.Hekim tarafından müşahede altına alınmasına karar verilen hastalar müşahedeye alınır ve tedavileri burada yapılır. Müşahede altındaki hastaların tedavi ve takiplerini nöbetçi sağlık personeli yapar. Her hekim kendi hastasından sorumlu olmakla beraber, hekimler arası rotasyonda görevi alan hekim müşahededeki hastaların genel takibinden sorumlu olur.
  4.2.6.Gözleme alınan ve/veya tedavi verilen hastalarla ilgili bilgiler mutlaka Acil Servis Protokol Defterine kayıt edilir. Acil Servis Protokol Defterinde; hastanın adı ve soyadı doktorun imza ve kaşesi mutlaka bulunur.
  4.2.6.Gözlem için en çok 4 saatlik bir süre olmasına rağmen, gerekirse hasta, icapçı ve nöbetçi uzman doktor kararı ile kliniklere yatırılabilir.
  4.2.7.Muayenesi biten hastaların kullanması gereken ilaçları Reçete Formuna yazılır. İstirahat gereken durumlarda Rapor Formu doldurulur ve bilgiler hastanın resmi evraklarına da işlenir.
  4.3.Sevkler:
  4.3.1.Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu öncelikle hastanemiz bünyesinde çözülür.
  4.3.2.Nöbetçi Uzman ya da İcapçı Uzman hekimin sevk kararı verdiği hastalar için bilgisayar veya defterde ilgili alana durum belirtilir, Hasta ayaktan sevk ediliyorsa kendi imkânlarıyla, aksi takdirde Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'ne uygun olarak gönderileceği kurumla irtibat sağlanarak ambulans ile gönderilir.
  4.3.3.Gönderileceği kurumla irtibatı mesai saatlerinde nöbetçi hekim sağlar.
  4.3.4.Sevk prosedürü sırasında çıkan sorun ve aksaklıklar mesai saatlerinde ilgili başhekim yardımcısı, mesai saatleri dışında nöbetçi hekim tarafından çözülür.
  4.3.5.Ayaktan ya da ambulansla sevk edilen tüm hastalar yeterli bilgi içeren Hasta Sevk Raporu ve Sevk Formu ile gönderilir.
  4.3.6.Hastanemizde başka bir kuruma sevk edilecek hastalar kendi istekleriyle ayrılmadıkları sürece ilgili branş uzmanı yada uzmanlarınca değerlendirilmeden sevk edilemeyeceklerdir. Hangi saatte olursa olsun uzman hekimle temas kurularak durum kaydedilir.
  4.3.7.Ambulansla sevklerde ambulansta mutlaka bir sağlık memuru, yoksa bir sağlık personeli (Sağlık Memuru, Hemşire. ATT, Paramedik) eşlik eder.
  4.3.8.Hastane ambulansı, Sağlık Müdürlüğü Acil sağlık hizmetleri şubesine bağlandıktan sonra ambulansla sevklerde 112 aranacaktır. Dışarıdan gelen ambulans talepleri öncelikle 112 komuta merkezine yönlendirilecek, hasta veya yakını 112’ye ulaşamadığını belirtirse gerekli bilgiler alınarak 112 komuta merkezine ulaşılarak onay alındıktan sonra göreve çıkılacaktır.
  4.3.9.Hastanın kendi imkânlarıyla sevk olacağı durumlarda doktor refakatçi olmasını uygun bulduğu durumlarda refakatçi için Refakat Bildirim Formu düzenleyebilir.
  4.4.Adli Hizmetler:
  4.4.1.Muayene sonrasında adli olduğu saptanan hastalar için hemen adli işlemlere geçilir. Adli vakalar hastanenin kendi otomasyon kayıtları dışında Adli Rapor Formu tutularak takip edilir. Ayrıca hâkim, mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı ya da kolluk görevlilerince gönderilen vakalarda bu çerçevede işleme alınır.
  4.4.2.Genel adli vakaların giriş, takip ve sonlandırılmasından acil servis hekimleri sorumludur. Bu konudaki işlemler acil servis sorumlusu, sorumlu başhekim yardımcısı kontrol ve denetiminde yürütülür.
  4.4.3.Adli hizmetler değişiklik olmadığı sürece T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.09.2005 tarih ve 13292 sayılı ‘Adli Tabiplik Hizmetlerin yürütülmesinde uyulacak esaslar’ yönetmeliğine göre yürütülür.
  4.5.Acil Serviste Laboratuar ve Radyoloji Hizmetleri:
  4.5.1.Acil ibareli tetkikler laboratuar teknisyenleri tarafından bekletilmeden alınıp, hızla sonuçlandırılır ve sonuç çıktığında takip eden birisi (hasta yakını veya acil personeli) yoksa acil servise haber verilir. Bunların dışındaki tetkikler normal poliklinik istemi gibi işlem görür.
  4.5.2.Konvansiyonel röntgen cihazlarında çekilebilecek tüm grafiler ACİL ibareli olmak şartıyla hızla sonuçlandırılarak teslim edilecektir. Grafiler çıktığında takip eden birisi yoksa (hasta yakını veya acil personeli) acil servise haber verir.
  4.5.3.USG istemleri ACİL ibareli olarak hekimlerce yapılacak, radyoloji uzmanıyla temas kurularak hasta uygun bir şekilde hazırlanmış olarak gönderilir.
  4.6.Resüsitasyon: (Yeniden Canlandırma)
  4.6.1.Kardiyopulmoner arrest tablosunda gelen hastalar hemen resüsitasyon odasına alınarak süratle resüsitasyon odasına alınır.
  4.6.2.Hasta yakınları oda dışına alınıp, hastane güvenlik görevlileri teyakkuz durumuna geçirilir ve tıbbi deontoloji kurallarına uygun olarak resüsitasyon işlemi gerçekleştirilir.
  4.6.3.Resüsitasyon odasındaki cihaz ve malzemelerden acil servis sorumlu hemşiresi veya sağlık memuru sorumludur.
  4.7.Genel Kurallar:
  4.7.1.Tüm personel formalı olarak görev yapar ve görünüme özen gösterir.
  4.7.2.Acil servis personelinin vardiya süreleri kesintisiz hizmet verebilecek şekilde belirlenir.
  4.7.3.Tüm personel hizmet sırasında nezaket kuralları çerçevesinde ve güler yüzle davranır.
  4.7.4.Acil servise başvuran hasta ve yakınlarının sıkıntılı ve gergin oldukları unutulmamalıdır.
  4.7.5.Hastalara karşı olumlu ve yapıcı olunmalı, sorunları geçici de olsa çözülmeye çalışılmalıdır.
  4.7.6.Kimsesiz hastalara tüm işlemler tamamlanıncaya kadar hizmetli personel eşlik etmelidir.
  4.7.7.Muayene odaları, gözlem odası ve yatakların temizliğine dikkat edilmeli gerekirse sık sık örtüler değiştirilmelidir.
  4.7.8Acil servis önündeki araçlar, güvenlik görevlileri tarafından uygun bir dille uyarılarak kaldırılır.
  4.7.9.Nöbetçi memurlar nöbet esnasında çıkabilecek idari sorunlarda nöbetçi uzmanı bilgilendirir, gerekli yerlerle temas kurarak çözümünü sağlar.
  4.7.10.Hasta ve ex’lere ait eşyalar hasta kabul memuru (mesai saatleri dışında nöbetçi memur), acil hekimi ve sağlık personeli (Sağlık Memuru, Hemşire. ATT, Paramedik) tarafından Hasta Eşya Teslim Formu düzenlenerek hasta kabul memuruna teslim edilir.
  4.7.11.Nöbet sırasında çıkabilecek her türlü aksaklık sorun ve olay tutanakla belgelenerek imza altına alınır ve durumun aciliyetine göre hemen ya da takip eden ilk mesai saatinde hastane idaresine bildirilir.
  4.7.12.Adli vakalarda (trafik kazası, ölü bulunanlar, yaralananlar, vb.) ex’e hiç dokunulmadan morga kaldırılır. Savcının gelmesi beklenir.
  4.7.13.İntihar vakalarında İntihar Girişimleri Kayıt Formu doldurularak gerekli kayıtlar ve bildirimler yapılacaktır.
  5.SORUMLULAR:
  İlgili başhekim yardımcısı
  Acil Sorumlu Hekimi
  Acil Sorumlu Hemşiresi
  6.İlgili Dokümanlar:
  6.1. XH TL/ ? Triaj Talimatı
  6.2. XH F /? Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi
  6.3. XH F/ ? Konsültasyon Formu
  6.4. XH F /? Sevk Formu
  6.5. XH F/ ? Hasta Eşya Teslim Formu


  6.6. XH F /? Adli Rapor Formu
  6.7. XH OF/ ? Hasta Bilgilendirme Ve Rıza Alma Formu
  6.8. XH F/ ? Acil Servis Ünitesi İntihar Girişimleri Kayıt Formu
  6.9.Adli Tabiplik Hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslar yönetmeliği
  6.10.Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
  6.11.Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
  3 Temmuz 2011
  #1
 2. Acil Servis İşleyiş Prosedürü Cevapları

soru sor

Acil Servis İşleyiş Prosedürü

Alakalı Aramalar:

 1. acil servis işleyiş prosedürü

  ,
 2. acil giriş kaydında verilen forum

  ,
 3. servis 4 (X.H)