Belediye Başkan Yardımcısı Nasıl Seçilir Belediye Başkan Yarımcısı Nasıl Seçilir

İsimli konu WH 'Tarih' kategorisinde, malazgirt_savascisi üyesi tarafından 14 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Belediye Başkan Yardımcısı Nasıl Seçilir Belediye Başkan Yarımcısı Nasıl Seçilir. Bu konu Türkiye'de Belediye Örgütünün Gelişimi hakkında özet bilgiler içerir. Belediye Başkan Yardımcısı Nasıl Seçilir ve Belediye Başkan Yarımcısı Nasıl... Gebze Belediye Başkan Yardımcısı darp edildi Bebek kıyafeti nasıl seçilir? ...

 1. Bu konu Türkiye'de Belediye Örgütünün Gelişimi hakkında özet bilgiler içerir. Belediye Başkan Yardımcısı Nasıl Seçilir ve Belediye Başkan Yarımcısı Nasıl Seçilir hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Bir teşekkür yeter arkadaşlar. :)

  Türkiyede Büyükşehir Belediyesinin Tarihi Gelişimi, Türkiyede Büyükşehir Belediyeciliğinin Gelişimi, İlçe Belediye Meclisine Kimlar Başkanlık Yapar, Türkiyede Belediyeciliğin Tarihi Gelişimi, Belediye Başkan Yardımcısı Nasıl Seçilir, Belediye Başkan Yarımcısı Nasıl Seçilir, Türkiyede Belediyenin Tarihsel Gelişimi, Belediye Başkanı Kaç Yılda Bir Seçilir vs...

  [​IMG]

  Türkiye'de Belediye Örgütünün Gelişimi  Türkiye'de Belediye Örgütünün Gelişimi

  Osmanlı Devleti döneminde belediye başkanı ve meclis üyeleri çoğunlukla seçimle değil atama yoluyla saptanırdı. Osmanlı Devleti' nin ilk döneminde belediye hizmetleri kentle­rin çarşı ve pazarlarında fiyatların, ölçü ve tartıların denetlenmesini kapsardı. Bu deneti­mi kadı ve ihtisap ağaları (bir çeşit belediye sorumlusu) yürütürdü. Hile yapan esnaf ge­rektiğinde falaka ya da hapisle cezalandırı­lırdı.

  Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstan­bul'da yabancı uyrukluların yoğun ve ticaretin yaygın olduğu Beyoğlu ve Galata'da, Paris Belediyesi örnek alınarak 1857'de Altıncı Daire-i Belediye kuruldu. Sonraki yıllarda kentin öteki semtlerinde de belediye örgütleri oluşturuldu. Daha sonra "şehremaneti" adıy­la bütün ülkede yaygınlaştırman bu kurumla­rın yöneticilerine de "şehremini" dendi.

  Osmanlı Devleti'nde günümüze uzanan çağdaş belediyeciliğin temeli 1877'de I. Meş­rutiyet döneminde çıkarılan yasayla atılmıştır. Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye'de 389 yerleşim yerinde belediye örgütü vardı. Baş­kent oluşundan sonra 1924'te kurulan Ankara belediye örgütü Cumhuriyet Türkiye'sinin belediyeciliğine örnek oldu.

  Türkiye'de belediye örgütleri 1930-35 ara­sında çıkarılan yasalarla çağdaş bir anlayışa göre düzenlendi. Bu yasalar uyarınca 1984'e kadar belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri dört yıl için seçilirlerdi. Bu yıldan başlayarak belediye seçimleri beş yılda bir yapılmaya başlandı. 1981'de belediye gelirle­rini düzenleyen yasa ve 1984'te de il merkez­lerinde birden çok ilçe bulunan kentlerde büyük şehir belediyelerinin kurulmasını sağ­layan yasa gücünde kararname çıkarılmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Büyük şehir belediyelerinde kentin adını taşıyan "anakent belediyesi" ile her ilçenin kendi belediyeleri bulunur. Anakent belediyesi ilçe belediyeleri arasında eşgüdümü sağlar ve bütçelerinin yetersiz kaldığı durumlarda yar­dım ederek büyük yatırımları gerçekleştirir.

  Belediye örgütünün organları belediye baş­kanı, belediye meclisi ve belediye encümeni­dir. Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organı olan belediye başkanı beş yıl için doğrudan ve çoğunluk sistemine göre seçilir. Belediye başkanının temel görevi be­lediye meclisi ve encümeninin kararları doğ­rultusunda belediye hizmetlerinin yürütülme­sini sağlamaktır. Başkan yaptığı işlerden dola­yı belediye meclisine karşı sorumludur. Bele­diye başkanı, yeterli sayıda başkan yardımcısı ve belediye hizmet birimlerinin yöneticileriyle çalışarak görevini yerine getirir. Büyük şehir belediyelerinin anakent belediyesinde ise baş­kan yardımcılığı yerine bir genel sekreter ve en çok dört genel sekreter yardımcısı bulu nur. Genel sekreter, belediye başkanının önerisi ve içişleri bakanının onayı ile atanır.

  Belediye meclisi, belediye örgütünün en üst karar organıdır. Meclisin üye sayısı belediye örgütünün bulunduğu yerleşim yerinin nüfu­suna göre 9-55 üye arasında değişir. Belediye meclisinin üyeleri belde halkı tarafından beş yıl için doğrudan ve nispi temsil sistemiyle seçilir. Meclis ekim, şubat ve haziran ayların­da yılda üç kez olağan toplantı yapar. Bütçe, çalışma programı, belediyenin gelirlerini oluş­turan vergi, harç tarifelerinin saptanması gibi konuları görüşür, karara bağlar. Meclis, önemli ve ivedi işler için olağanüstü toplantı da yapabilir.

  Belediye encümeni karma nitelikli bir or­gandır. Üyelerinin bir bölümü belediye hiz­met birimlerinin yöneticileri olan imar, hu­kuk, fen, personel, hesap ve yazı işleri dairesi başkanlarından; bir bölümü de belediye mec­lisinin kendi içinden bir yıl için seçtiği üyeler­den oluşur. Encümen, belediye başkanının başkanlığında toplanan sürekli bir organdır. Meclisin toplantıda bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirmekle yükümlü­dür. Meclisin kararına sunulacak bütçe ve hesapları incelemek, yeni yollar ve parklar açmak için yapılması gerekli kamulaştırmalar­la ilgili tasarıları hazırlamak, belediye hizmet­leri karşılığında alınacak ücretleri saptamak, belediye cezalarını belirlemek gibi konular encümenin başlıca görevleridir.

  Belediyelerin geliri 1981 tarihli Belediye Gelirleri Kanunu gereğince sağlanır. Bunlar belediyenin, bulunduğu beldede devletin top­ladığı genel vergilerden aldığı pay ile doğru­dan kendisinin topladığı vergi ve harç gelirle­rinden oluşur.

  1985'te Türkiye'de 1.701 belediye vardı. Günümüzde kentlerin gelişmesiyle belediye hizmetlerinin önemi de büyük ölçüde art­mıştır.
  14 Ocak 2013
  #1
 2. Belediye Başkan Yardımcısı Nasıl Seçilir Belediye Başkan Yarımcısı Nasıl Seçilir Cevapları

soru sor

Belediye Başkan Yardımcısı Nasıl Seçilir Belediye Başkan Yarımcısı Nasıl Seçilir