aöf muhasebe soru ve cevapları - muhasebe test soruları

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 20 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: aöf muhasebe soru ve cevapları - muhasebe test soruları. aöf muhasebe soru ve cevapları - muhasebe test soruları 1- Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları... aöf iktisat 1.sınıf soruları ve cevapları AÖF İnkaz Hukuku Soruları ve Cevapları ...


 1. aöf muhasebe soru ve cevapları - muhasebe test soruları  1- Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?  a) Envanter çıkarma

  b) Değerleme

  c) Denetim

  d) Stok sayımı

  e) Kontrol etme  2- Aşağıdakilerden hangisi teme mali tablolardan biridir?  a) Nakit Akışı Tablosu

  b) Gelir Tablosu

  c) Satışların Maliyeti Tablosu

  d) Kar Dağıtım Tablosu

  e) Fon Akım Tablosu  3- Gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması gereğini ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  a) İşletmenin sürekliliği kavramı

  b) Parayla ölçme kavramı

  c) Tutarlılık kavramı

  d) Tarihi maliyet kavramı

  e) Dönemsellik kavramı

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hesaba ilişkin doğru bir açıklamadır?  a) Hesap kapalıdır.

  b) Hesap 500 borç kalanı vermiştir.

  c) Hesap 200 alacak kalanı vermiştir.

  d) Hesap 300 borç kalanı vermiştir.

  e) Hesap 300 alacak kalanı vermiştir.  5- Yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra bu kayıtların doğruluğunu araştıran mizan aşağıdakilerden hangisidir?  a) Envanter Mizanı

  b) Kesin Mizan

  c) Genel Geçici Mizan

  d) Geçici Mizan

  e) Kontrol Mizanı  6- İşletme, işyerine yaptırdığı haberleşme tesisatı için bir miktar depozito ödemiştir. Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?  a) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır.

  b) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır.

  c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır.

  d) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır.

  e) Verilen İş Avansları Hesabı alacaklandırılır.  7- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerine göre işlemlerin defterlere geçirilme süresi azami kaç gündür?  a) 45

  b) 30

  c) 20

  d) 15

  e) 10  8- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  a) Gelir hesapları alacak kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının alacağına devredilerek kapatılır.

  b) Gider hesapları borç kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının borcuna devredilerek kapatılır.

  c) Gelir ve Gider Hesapları sonuç hesaplarıdır.

  d) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır.

  Gelir ve Gider Hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindi  9- Meydana gelen artışların hesabın borcuna, azalışların hesabın alacağına yazılması aşağıdaki hesap gruplarından hangisi ile ilgilidir?  a) Pasif hesaplar

  b) Borç hesapları

  c) Gelir hesapları

  d) Varlık hesapları

  e) Sermaye hesapları  10- Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolünü sağlayan, başarısını değerleyen, elde edilen bilgiler ile planlama yapan ve yönetimin alacağı kararlara yardımcı olan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir?  a) Maliyet muhasebesi

  b) Şirketler muhasebesi

  c) Finansal muhasebe

  d) Genel muhasebe

  e) Uzmanlık muhasebesi  11- Aşağıdakilerden hangisi işine devam etmekte olan işletmelerde muhasebe dönemi sonunda yapılması gereken işlemlerden biri değildir?  a) Genel geçici mizanın düzenlenmesi

  b) Kasa defterinin kapatılması

  c) Dönemsonu envanterinin yapılması

  d) Dönemsonu muhasebe işlemlerinin yapılması

  e) Kapanış kayıtlarının yapılması  12- Bir dönemin gelirleri ile giderleri arasındaki pozitif fark aşağıdakilerden hangisini ifade eder?  a) Dönem zararını

  b) Alacaklarını

  c) Öz sermayeyi

  d) Borçlarını

  e) Dönem karını

  13- Yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra bu kayıtların doğruluğunu araştıran mizan aşağıdakilerden hangisidir?  a) Envanter Mizanı

  b) Kesin Mizan

  c) Genel Geçici Mizan

  d) Geçici Mizan

  e) Kontrol Mizanı  14- İşletme, işyerine yaptırdığı haberleşme tesisatı için bir miktar depozito ödemiştir. Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?  a) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır.

  b) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır.

  c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır.

  d) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır.

  e) Verilen İş Avansları Hesabı alacaklandırılır.  15- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerine göre işlemlerin defterlere geçirilme süresi azami kaç gündür?  a) 45

  b) 30

  c) 20

  d) 15

  e) 10  16- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  a) Gelir hesapları alacak kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının alacağına devredilerek kapatılır.

  b) Gider hesapları borç kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının borcuna devredilerek kapatılır.

  c) Gelir ve Gider Hesapları sonuç hesaplarıdır.

  d) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır.

  e) Gelir ve Gider Hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindir.

  17- Hisse senetlerinin alış bedelinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir?  a) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına

  b) Menkul Kıymet Satış Karları Hesabına

  c) Hisse Senetleri Hesabına

  d) Karşılık Giderleri Hesabına

  e) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına  18- Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?  a) Büyük deftere

  b) Yevmiye defterine

  c) Envanter defterine

  d) Kasa defterine

  e) Mizana

  Bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış tarafta kullanılmıştır?  a) Kasa hesabı

  b) Alıcılar hesabı

  c) Hesaplanan KDV hesabı

  d) Alınan sipariş avansları hesabı

  e) Yurtiçi satışlar hesabı  20- İşletme 25.03.2003 tarihinde fabrika binasının eskiyen çatısını yenilemek amacıyla, müteahhit firmanın hakediş raporuna istinaden düzenlenen fatura karşılığında 6 000 000 000 + 1 000 000 000 KDV için bir müşteri çeki ciro etmiştir.  Bu durumda aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur?  21- Bankalardan kredi kullanıldığında, aşağıdaki hesaplardan hangisine ve nasıl kaydedilir?  a) Banka Kredileri Hesabının alacağına

  b) Banka Kredileri Hesabının borcuna

  c) Diğer borçlar Hesabının alacağına

  d) Bankalar Hesabının alacağına

  e) Bankalar Hesabının borcuna  22- Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbet olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?  a) Süreç

  b) Mali yıl

  c) Normal faaliyet yılı

  d) Takvim yılı

  e) Faaliyet döngüsü  23- İşletme, satıcıya olan senetsiz borcuna karşılık cüzdanında bulunan aynı tutarlı bir çeki ciro etmiştir.  Bu bilgilere göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır?  24- Muhasebe ilke ve standartlarının dayanağını oluşturan muhasebe problemlerinin çözümünde uygulamaya yön veren, evrensel nitelikteki unsurlara ne ad verilir?

  a) Tekdüzen Muhasebe Sistemi

  b) Muhasebe Politikaları

  c) Muhasebenin emel Kavramları

  d) Uluslar arası Muhasebe Standartları

  e) Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri  25- Peşin mal alışlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlandırılır.

  b) Kasa hesabı borçlandırılır.

  c) Yurtiçi Satışlar Hesabı alacaklandırılır.

  d) Ticari Mallar Hesabı borçlandırlır.

  e) Yurtiçi Satışlar Hesabı borçlandırılır.  26- Aşağıdakilerden hangisi satın alınan tesis. Makine ve cihazlara ait aktifleştirilmesi gereken giderlerden biri değildir?

  a) Gümrük Vergileri

  b) Taşıma ve Nakliye Giderleri

  c) Araştırma ve Geliştirme Giderleri

  d) Montaj öncesi Depolama Giderleri

  e) Taşıma Sırasındaki Sigorta Giderleri  27- İşletme kredili satış yaptığı bir müşterisine 100 000 000 TL tutarında iskonto yapmış ve bunu müşterinin cari hesabından düşeceğini

  bildirmiştir.

  Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

  28- Aşağıdaki ifadelerden hangisi senet iskontosunu tam olarak açıklamaktadır?

  a) Senetlerin vadelerinden önce, işleyecek faiz ve komisyon indirilerek bankaya satılması

  b) Senetlerin vadelerinden önce nominal değeri üzerinden paraya çevrilmesi

  c) Senetlerin vadelerinde indirimli olarak tahsil edilmesi

  d) Senetlerin vade tarihinde nominal değeri üzerinden tahsil edilmesi

  e) Senetlerin vadelerinden sonra, gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi  29- Gonca İşletmesi, senetsiz ticari alacağı olan Gül Ticaret tarafından düzenlenmiş ve üzerinde muhatap Ali Özün kabul imzası bulunan poliçeyi almıştır.  Bu durumda poliçenin lehdarı olan Gonca İşletmesinin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

  30- Aşağıdaki işlemlerden hangisi Kasa Hesabına borç kaydı yapılmasını gerektirir?

  a) Peşin olarak malzeme satın alınması

  b) Alınan çeklerin bozdurularak bankaya yatırılması

  c) Kredili mal satışı

  d) Verilen çeklerin bankadan ödenmesi

  e) Müşteriden senet tahsil edilmesi


  Cevaplar:

  1. A
  2. B
  3. E
  4. D
  5. B
  6. A
  7. E
  8. C
  9. D
  10. A
  11. B
  12. E
  13. B
  14. C
  15. E
  16. D
  17. A
  18. B
  19. C
  20. B
  21. A
  22. E
  23. B
  24. E
  25. D
  26. C
  27. D
  28. A
  29. B
  30. E
  20 Kasım 2010
  #1
 2. aöf muhasebe soru ve cevapları - muhasebe test soruları Cevapları

soru sor

aöf muhasebe soru ve cevapları - muhasebe test soruları