1997-2009 Tüm Öss Soruları [Cevap Anahtarlı]

İsimli konu WH 'Biyoloji' kategorisinde, DonArtuR üyesi tarafından 21 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: 1997-2009 Tüm Öss Soruları [Cevap Anahtarlı]. 1997-2009 Tüm Öss Soruları [Cevap Anahtarlı] 1997 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI (10 ADET SORU) 1. Birim molekülleri ( monomerleri ) geçirebilen bir... 2009 ÖSS Soruları çalındı..Buyrun sorular.. 2009 Öss SoruLarı ...


 1. 1997-2009 Tüm Öss Soruları [Cevap Anahtarlı]

  1997 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
  (10 ADET SORU)


  1. Birim molekülleri ( monomerleri ) geçirebilen bir bağırsak zarı içine su, glikoz, protein, nişasta ve amino asit koyulup bağlanmış ve izotonik tuz çözeltisi içinde bir süre bekletilmiştir.
  Bu sürenin sonunda;

  I. glikoz
  II. protein
  III. nişasta
  IV. amino asit
  V. çözünmüş tuz
  moleküllerinden bulunduğu ortamdan diğerine difüzyonla geçebilenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

  A ) I, II ve III
  B ) I, III ve V
  C ) I, IV ve V
  D ) II, III ve V
  E ) II, IV ve V

  2. Bir küf mantarı glikoz, tuz ve vitamin içeren agarlı normal besi ortamında gelişip çoğalabilmektedir. Bundan anlaşıldığına göre, mantar genlerinin kontrolünde bu besinlerden yirmi çeşit amino asidi ve bu amino asitlerden proteinlerini sentezleyebilmektedir. Bu mantarın, sporla çoğalma sırasında, sporları X ışınlarına tutulduktan sonra, normal besi ortamında gelişip çoğalmadığı, ortama ayrıca amino asitler hazır olarak ilave edildikten sonra ise çoğalıp gelişebildiği görülmüştür.
  Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


  A ) Bu mantarın normalde glikoz sentezi yapan genleri yoktur.
  B ) Bu mantar çoğalabilmek için, besi ortamına ortamına konulan proteinleri de doğrudan kullanabilir.
  C ) Bu mantar katalizör olarak kullanacağı vitamini hazır alır.
  D ) Normal besi ortamındaki tuzların bir kısmı azotludur.
  E ) Sporları X ışınına tutulduğunda, mantarın protein sentezinde sorumlu genleri zedelenmemiştir.

  3. Bitkiler genel olarak uygun ışık şiddetinde ve ortalama 330 C de yoğun biçimde fotosentez yapıp en fazla miktarda oksijen ve glikoz üretebilmektedir.
  Buna göre, ılıman bölgede yaşayan ve yaprak döken bitkilerin, aşağıdaki dönemlerin hangisinde dışarıdan aldıkları oksijen miktarı en fazladır?


  A ) Kışın, gündüz
  B ) Sonbaharda, gündüz
  C ) Kışın, gece
  D ) Yazın, gece
  E ) Yazın, gündüz

  4. Canlılar, akrabalıklarına göre sınıflandırılırken, aralarında sistematik özellikler bakımından en çok benzerlik olandan başlayarak daha az benzerlik olana doğru sıralama yapılır.

  [​IMG]

  Yukarıda tabloda K, G, F, L, M türlerinin, temel 10 sistematik özellikten hangilerini taşıdıkları ”+” işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre; K’ye en yakın türler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  A ) L ve M
  B ) G ve L
  C ) F ve M
  D ) F ve L
  E ) E ve G

  5. Aşağıdaki grafik bir ekosistemde X, Y, Z türlerine ait böceklerin belirli sıcaklık aralarındaki populasyon büyüklüklerini göstermektedir.

  [​IMG]

  Bu grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan varılamaz?

  A ) X ve Y türlerinin optimum sıcaklık değerleri birbirine yakındır.
  B ) Z türü, düşük sıcaklığa, Y türünden daha dayanıklıdır.
  C ) X türünün populasyon büyüklüğünün en az olmasının nedeni, gelişmeye diğerlerinden daha yüksek sıcaklıkta başlamasıdır.
  D ) Y ve Z türleri en yüksek populasyon büyüklüğüne farklı sıcaklıklarda ulaşırlar.
  E ) X türü, yüksek sıcaklığa Y ve Z türlerinden daha dayanıklıdır.

  6. Kapalı bir ekosistemde oksijen üretim miktarı t1 süresi sonunda azaldığı; aynı süre içinde besinlerini farklı yollarla elde eden canlı gruplarının birey sayılarında değişmeler olduğu gözlenmiştir.
  Bu değişmeleri gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi, ortamda oksijen üretim miktarındaki azalmanın nedenini açıklar?


  [​IMG]


  7. Bir geyik populasyonu koşulların tümünün uygun olduğu bir ortamda bulunmaktadır. Bir süre sonra geyiklerin insanlar tarafından avlanması nedeniyle populasyonun birey sayısı ve besinlerinin miktarında değişmeler görülmüştür. Aşağıdaki I. grafik geyiklerin aşırı avlanma dengeli avlanma ve av yasağı durumlarında populasyon büyüklüklerini, II. grafik ise bu durumlara bağlı olarak besin miktarlarındaki değişmeleri göstermektedir.
  Buna göre farklı avlanma durumlarında geyiklerin bulundukları ortamda besin miktarlarındaki değişmeler gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  [​IMG]

  8. İnsanların duyuların alınmasından sorumlu yapılarda, duyu reseptörleriyle ilgili olarak,
  I. Doğrudan dış çevreye açık olma
  II. Eşik şiddetindeki uyarılarla uyarılma
  III. Geniş bir yüzeye sahip olma
  özelliklerinden hangileri ortaktır?

  A ) Yalnız I
  B ) Yalnız II
  C ) Yalnız III
  D ) I ve II
  E ) II ve III

  9. Canlılardaki bütün özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin belirli bir özellikten sorumlu olduğu bilinmektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Kromozomlar birden fazla gen taşır. ” hipotezine bir kanıt olabilir?

  A ) Eşey hücrelerinde genelde türe özgü kromozom sayısının yarısı kadar kromozom bulunur.
  B ) Bir üzerindeki bir genin aleli ( eşi ) o , kromozomun homologunda ( eşinde ) yer alır.
  C ) Bazı canlılarda türe özgü sayıdan daha fazla kromozom bulunur.
  D ) Eşey kromozomlarında eşeysel özelliklerden başka özelliklerde taşınır.
  E ) Döllenme sonucu oluşan zigotta, alel ( eş ) genler bir araya gelir.

  10. Ananın 0, babanın AB kan grubundan olduğu bilinen bir ailede, isimleri Ayşe, Hasan, Fatma olan çocuklar vardır.

  Bu çocukların kan gruplarının fenotipleri;

  [​IMG]

  durumlarının hangilerindeki gibi ise üçünün de öz kardeş oldukları söylenebilir?


  A ) I ve III
  B ) I ve V
  C ) II ve III
  D ) II ve IV
  E ) III ve IV

  TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.  Cevap Anahtarı: C, B, D, C, C, E, E, B, D, D.

  1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
  (12 ADET SORU)

  1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir?

  A) Nişasta ayıracı + Nişasta yıkan enzim
  B) Nişasta yıkan enzim + Monosakkarit ayıracı
  C) Nişasta + Monosakkarit ayıracı
  D) Monosakkarit + Nişasta yıkan enzim
  E) Monosakkarit + Monosakkarit ayıracı

  2. Bitkilerde gerçekleşen solunum ve fotosentez olayları dikkate alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bitkiler gündüz O2 tüketir.
  B) Bitkiler hem gece hem gündüz CO2 üretir.
  C) Bitkiler gündüz CO2 kullanır.
  D) Bitkiler gündüz O2 kullanmaz.
  E) Bitkiler gece özümlemelerinde CO2 kullanmaz.

  3. Biri ışık geçiren, diğeri ışık geçirmeyen iki ayrı şişeye, aynı miktarda deniz suyu ve şişelerin her birine bitkisel özellikli bir tür planktondan eşit sayıda birey konulmuştur. Şişelerin ağzı kapatılmış ve şişeler ışıklı bir ortamda, normal şartlar altında planktonun birkaç döl verebilmesine yeterli olan bir süre tutulmuştur.

  Bu sürenin sonunda, iki şişe arasında,

  I.Planktonların birey sayısı
  II. Glikoz sayısı
  III. Deniz suyundaki O2 miktarı
  IV. Deniz suyundaki CO2 miktarı
  niceliklerinden hangileri bakımından fark olması beklenir?

  A) Yalnız I ve II
  B) Yalnız II ve IV
  C) Yalnız I - II - III
  D) Yalnız I - III - IV
  E) Hepsi

  4. Fotosentez hızını etkileyen bir etken fotosentez için en yüksek değerin üzerine çıktığında ya da fotosentez için en düşük değerin altına düştüğünde fotosentez süreci durur. Bu etken, fotosentez için en uygun değer olduğunda, fotosentez süresinin hızı en yüksektir.

  Aşağıdaki grafiklerde, bitkilerde fotosentez hızını etkileyen ışık şiddeti ve sıcaklığın bu değerleri, numaralarla gösterilmiştir. [​IMG]

  Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen değişme yönlerinin her ikisi de fotosentez hızının artmasına neden olur? (Işık şiddeti ve sıcaklığın, fotosentez hızına etkilerinin birbiriyle ilişkisi olmadığı varsayılacaktır.)

  Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki
  değişme yönü değişme yönü

  A) 4ten 5e 1den 2ye
  B) 1den 2ye 2den 3e
  C) 2den 3e 3ten 2ye
  D) 5ten 6ya 4ten 5e
  E) 3ten 2ye 4ten 6ya

  5. Hücrelerde gerçekleşen
  I. Bir molekül glikojenin CO2 ve H2O'ya yıkımı
  II. Bir molekül ATP'nin ADP'ye yıkımı
  III. Bir molekül glikozun etil alkol ve CO2'ye yıkımı
  IV. Bir molekül glikozun CO2 ve H2O yıkımı
  olayları, aşağıdakilerden hangisinde en az enerji üretilenden en çok enerji üretilene doğru sıralanmıştır?

  A) I - III - IV - II
  B) I - IV - II - III
  C) II - III - IV - I
  D) III - I - II - IV
  E) IV - II - III - I

  6. DNA molekülünün yapısal özelliklerinden bazıları şunlardır:
  I. Dört farklı nükleotiti farklı miktarlarda bulundurması
  II. Nükleotitlerin zincirdeki konumları farklı olması
  III. Nükleotitlerin oluşturduğu zincirin uzunluğu
  IV. Nükleotitlerin çift sarmal biçimde konumlanması
  V. Nükleotitlerindeki bazların birbirine hidrojenle bağlanması
  Bu özelliklerden hangileri, genlerin birbirlerinden farklı olmasını sağlar?

  A) I ve II
  B) III ve IV
  C) IV ve V
  D) I, II ve III
  E) III, IV ve V


  7. İnsanın normal gelişme ve çoğalma evrelerinde,
  I. Zigotun bölünmeye başlaması
  II. Yumurta hücresinin oluşumu
  III. Sperm hücresinin oluşumu
  IV. Gastrula (üç tabakalı embriyo) oluşumu
  V. Blastula (içi sıvı dolu top görünümlü embriyo) oluşumu
  olaylarından hangilerinde mayoz bölünme gerçekleşir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) IV ve V
  D) I, II ve III
  E) I, IV ve V

  8. Vitaminlerle ilgili bazı özellikler şunlardır:
  I. Bazılarının suda, bazılarının yağda çözünmesi
  II. Bazılarının heterotrof canlıların vücudunda depolanamaması
  III. Her vitaminin, yalnızca kendine özgü reaksiyonun gerçekleşmesinde rol alması
  IV. Heterorof canlılar tarafından doğrudan sentezlenememesi
  Bu özelliklerden hangileri, heterotrof canlılarda, bir vitamin eksikliğiyle ortaya çıkan bozukluğun başka bir vitaminle giderilememesinin nedenidir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve IV
  E) III ve IV

  9. Penisilin ve tek bir bakteri türü ile normal besi ortamı içeren iki petri kabında, aşağıdaki şemada gösterilen deney yapılmıştır.

  [​IMG]

  Bu deney sonucu,
  I. Aynı türe ait bireyler farklı kalıtsal özellikler gösterir.
  II. Aynı besini kullanan bireyler, besin açısından rekabete girer.
  III. Ortamın yeni koşullarına uyabilen bireyler bu koşullarda yaşamaya devam eder.
  ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I - III
  D) II - III
  E) I - II - III

  10. İnsan kanında bulunan oldun alyuvarlar,
  I. Karbondioksit bağlama
  II. DNA sentezi yapma
  III. Antikor sentezleme
  olaylarından hangilerini gerçekleştiremez?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III

  11. Suda yaşayan bir canlı kolonisinin bazı özellikleri şunlardır:
  I. Birer çift kamçı taşıyan 16 hücreden oluşmuştur.
  II. Hücrelerin işlevleri birbirlerinin aynıdır.
  III. Hücreler, jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutulmuştur.
  IV. Hücreler, koloniden ayrıldıklarında da bir birey gibi canlılıklarını sürdürebilmektedir.
  Yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu koloninin çok hücreli canlı olmadığının kanıtlarıdır?

  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) II ve III
  D) II ve Iv
  E) III ve IV

  12. Aşağıdaki soyağacında, bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler siyah renkle gösterilmiştir.

  [​IMG]

  Soyağacındaki bilgilere göre, bu özelliğin kalıtımı;
  I. X kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle
  II. Otozomal taşınan çekinik bir genle
  III. Y kromozomunda mutasyonla ortaya çıkan baskın bir genle
  IV. Otozomal taşınan çbaskın bir genle
  V. X kromozomunda çekinik bir genle
  taşınma biçimlerinden hangileriyle gerçekleşir?

  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) I, II ve V
  D) I, III ve IV
  E) III, IV ve V

  TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


  Cevap Anahtarı: C, D, A, E, C, D, B, A, B, C, E, D.

  2000 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
  (12 ADET SORU)
  1.

  [​IMG]

  Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisinde verilenler, birey sayısında iki zaman aralığında görülen bu değişmeleri doğrudan sağlayabilecek nedenler arasındadır?

  I. Zaman Aralığında II. Zaman Aralığında
  A) Avcı hayvan sayısının artması Populasyon dışına göçün azalması
  B) Populasyon dışına göçün artması Avcı hayvan sayısının azalması
  C) Doğum oranının artması Besin miktarının azalması
  D) Avcı hayvan sayısının artması Hastalıkların azalması
  E) Hastalıkların artması Besin miktarının azalması

  2. Normal gelişme koşullarında bir bitkiye, çiçek tomurcukları açmadan önce, işaretli karbon taşıyan CO2 verilmiştir. Bitki izlendiğinde, daha sonra oluşan tohumun besin deposunda işaretli karbon taşıyan yağ molekülü bulunmuştur.
  Tohumda bu birikime ulaşılıncaya kadar bitkide gerçekleşen,

  I. Tohuma glikozun ulaşması
  II. Yumurtanın döllenmesi
  III. Tohumda gliserolün Özümlenmesi
  IV. Çiçek tozlarının olgunlaşması
  olaylarından ortaya çıkış sırası aşağıdakilerin hangisidir?

  A) II, I, III ve IV
  B) II, IV, III ve I
  C) III, I, IV ve II
  D) IV, II, I ve III
  E) IV, II, III ve I

  3. Şekil - I deki genç bitki fidesi, ışığın sadece belirli bir yönden gelmesini sağlayan ve yerçekimi kuvvetinin yönünü değiştiren bir düzeneğe konarak büyümeye bırakıldığında, şekil II deki yönelmeyi göstermiştir.
  [​IMG]

  Bu yönelmeyi sağlayan düzenekteki ışığın geliş yönü ve yerçekimi kuvveti yönü aşağıdakilerin hangisinde gösterildiği gibidir? (Işığın gövdeye, yerçekimi kuvvetinin de köke pozitif yönelme sağladığı kabul edilecektir.)

  A) B) C) D) E)

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. Aşağıdaki şemada, oksijenli solunumda gerçekleşen olaylardan biri olan, mitokondrilerde elektronların aktarılması gösterilmiştir.

  [​IMG]

  Bu şemadaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Elektron tutucuları, her seferinde gelen elektronu bir sonrakine aktarıp indirgenmiş olarak kalır.
  B) Elektron tutucuları arasındaki elektron aktarımlarında kaybedilen elektron enerjisi ATP'de depolanır.
  C) Elektronların kaynağı, krebs devrinde, besin maddesinden ayrılan hidrojenlerdir.
  D) Oksijen, en düşük enerjili elektronları alarak indirgenir.
  E) Bu olay gerçekleşirken besin ve oksijen tüketilir.

  5. Bir geni oluşturan DNA molekülünün fosfat sayısının saptanmasıyla, gende bulunan,
  I. Organik baz sayısı
  II. Nükleotit çeşitlerinin sayısı
  III. Nükleotit sayısı
  IV. Deoksiriboz molekül sayısı
  bilgilerinden hangilerine erişebilir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız IV
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) I, III ve IV

  6. Embriyonal gelişmeleri için uygun çevre sıcaklığı 20-30 °C olan bir çekirge populasyonunda, sıcaklık ile gen ve enzim kontrolünde olan türe özgü beneklenme arasındaki ilişki araştırılmış ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir:

  Türe özgü normal benekli ergin bireylerin yumurtalarından, 15 °C sıcaklıkta ergine kadar gelişen çekirgelerde türe özgü beneklenme gerçekleşmemiştir.
  Türe özgü beneklenmenin gerçekleşmediği bu çekirgelerin yumurtaları, 25 °C sıcaklıkta ergine kadar geliştiğinde ise türe özgü normal beneklenme gerçekleşmiştir.
  Türe özgü normal benekli ergin bireylerin yumurtalarından, 35°C sıcaklıkta ergine kadar gelişen çekirgelerde aşırı beneklenme gerçekleşmiştir. Bu aşırı benekli çekirgelerin yumurtalarından 25°C sıcaklıkta ergine kadar gelişen bireylerde de aşırı beneklenme gerçekleşmiştir.

  Bu verilere göre, vücudun beneklenmesiyle ilgili,
  I. Normalden düşük sıcaklık, beneklenmeyi kontrol eden gende değişmeye (mutasyona) neden olmuştur.
  II. Normalden düşük sıcaklıkta, beneklenmeyle ilgili enzim çalışmamıştır.
  III. Normalden yüksek sıcaklık, beneklenmeyi kontrol eden gende değişmeye (mutasyona) neden olmuştur.
  yargılarından hangilerine varılabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III


  7. Aşağıdaki durumların hangisinde, vücutta özel savunma (antijen - antikor reaksiyonu) gerçekleşmesi beklenmez?

  A) Kan grubu A olan bir insana B grubu kan verilmesi
  B) Aynı yumurta ikizleri arasında doku nakli yapılması
  C) Penisiline duyarlı bir insana penisilin iğnesi yapılması
  D) Yumurtaya karşı alerjisi olan bir insanın yumurta içeren bir besin yemesi
  E) Kanı Rh- olan bir annenin I. ve II. hamileliklerinde, bebeklerin kanının Rh+ özelliğinde olması

  8. Bir araştırmacı, insanda, karaciğere giren ve çıkan damarlardaki kanın glikoz yoğunluğunu, yemekten hemen önce ve bol karbonhidratlı yemekten bir süre sonra ölçmüş ve aşağıdaki bulguları saptamıştır:

  Yemekten hemen önce yapılan ölçüm:
  Karaciğere giren damardaki kanda glikoz yoğunluğu < Karaciğerden çıkan damardaki kanda glikoz yoğunluğu.

  Yemekten bir süre sonra yapılan ölçüm:
  Karaciğere giren damardaki kanda glikoz yoğunluğu > Karaciğerden çıkan damardaki kanda glikoz yoğunluğu

  Bu bulgular, karaciğerin,
  I. Fazla glikozu depolama
  II. Glikojenden glikoz oluşturma
  III. Gerektiğinde, kandaki glikoz miktarını yükseltme
  işlevlerinden hangilerine doğrudan kanıt sağlar?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III

  9. Memelilerde, atar damarları toplar damarlara bağlayan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı,
  I. Çözünen maddelerin kılcal damardan doku sıvısına daha kolay geçmesi
  II. Metabolizma atıklarının kılcal damarlara daha kolay geçmesi
  III. Doku sıvısının kılcal damarlara daha kolay geçmesi
  IV. Doku sıvısı miktarının azalması
  durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) III ve IV
  E) II, III ve IV

  10. Bir ailede anne, A özelliği bakımından baskın fenotiptedir ve bu özelliğin çekinik genini de taşımaktadır (heterozigot).
  Babanın genotipi aşağıdakilerin hangisindeki gibi olursa, çocukların fenotipinde bu çekinik özellik kesinlikle görülmez?


  A) AA
  B) Aa
  C) aa
  D) xAy
  E) xay

  11. Memeli bir hayvanın düşmanından kaçabilmesi için hormon bezleri, kas sistemi, sinir sistemi, duyu organları aşağıdakilerin hangisinde verilen sırayla etkinlik gösterir?

  A) Duyu organları - kas sistemi - hormon bezleri - sinir sistemi
  B) Kas sistemi - sinir sistemi - duyu organları - hormon bezleri
  C) Duyu organları - sinir sistemi - hormon bezleri - kas sistemi
  D) Sinir sistemi - duyu organları - kas sistemi - hormon bezleri
  E) Duyu organları - kas sistemi - sinir sistemi - hormon bezleri

  12. Aşağıdaki şemada, normal bir insanın böbreğindeki bir nefron ve bu nefronun özellikleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

  [​IMG]

  Buna göre, I, II, III, IV ve V numaralı damarlarla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

  A) I. damarın taşıdığı çözünen madde miktarı, III. damarın taşıdığı çözünen madde miktarından fazladır.
  B) I. damarın kan basıncı, V. damarın kan basıncından fazladır.
  C) II. damarda kaybedilen su miktarı, IV. damarda geri emilen su miktarından fazladır.
  D) V. damarın taşıdığı boşaltım madde miktarı, I. damarın taşıdığı boşaltım madde miktarından fazladır.
  E) V. damarın taşıdığı su miktarı, III. damarın taşıdığı su miktarından fazladır.

  TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

  Cevap Anahtarı: C, D, B, A, E, A, E, D, E, A, C, B.  2001 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
  (12 ADET SORU)
  1. Doğada, bir besin ve enerji piramidinde bulunan canlılar arasındaki etkileşimle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Üst basamağa doğru gidildikçe toplam birey sayısı azalır.
  B) Bir basamaktaki canlıların tükettikleri enerji toplamı, bir üst basamaktakinden daha fazladır.
  C) Bir basamaktaki türün birey sayısındaki artış, sadece alt basamaktaki enerji kaynağını etkiler.
  D) Alt basamak bireylerinde depo edilen toplam enerji miktarı daha fazladır.
  E) Enerji bir üst basamağa sadece besin yoluyla geçer.

  2. Bitkilerin epidermis örtüsünde bulunan stomaların (gözenek) açık ve kapalı şekli aşağıda verilmiştir.

  [​IMG]

  Kilit hücrelerinde, su alma ya da vermeyle ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi, stomanın kapanmasını başlatır?

  A) Kilit hücrelerinde turgor basıncının artması
  B) Kilit hücrelerinde glikoz miktarının artması
  C) Şişen kilit hücrelerinde ince çeperler yönünde kavisin artması
  D) Kilit hücrelerinde nişasta miktarının artması
  E) Kilit hücrelerindeki su miktarının artması

  3.

  [​IMG]

  Yeşil bir bitkinin yaprağından sabah erken bir saatte, şekildeki gibi belirli çapta dairesel bir kesi alınarak kurutulmuş ve tartılmıştır. Yaprağın geriye kalan kısmı akşama kadar bırakılmış ve fotosenteze devam etmesi sağlanmıştır. Kalan kısımdan, akşam saatinde, aynı çapta dairesel bir kesi alınıp kurutulmuş, tartılmış ve içindeki bileşikler analiz edilmiştir.
  Buna göre, sabah alınan dairesel kesi ile akşam alınan dairesel kesi arasındaki fark, bu yaprak için aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi vermez?

  A) Ortama verilen oksijen miktarı
  B) Üretilen organik madde miktarı
  C) Gün boyunca yitirilen su miktarı
  D) Organik maddenin üretiminde kullanılan ATP miktarı
  E) Tüketilen karbondioksit miktarı

  4. Alttaki grafik, enzim aracılığıyla gerçekleşen bir reaksiyonun hızındaki değişmeyi göstermektedir.

  [​IMG]

  Hücrede gerçekleşen bu reaksiyonun hızı, t, anında aniden sıfıra düşmektedir.

  Bu değişmenin nedeni,

  I. Substrat (etkilenen madde) miktarı > Enzim miktarı
  II. Ortamda bulunan enerji miktarı < Gerekli aktivasyon enerji miktarı
  III. Substrat (etkilenen madde) miktarı < Oluşan ürün miktarı
  durumlarından hangileri olabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  5. Aşağıdaki tabloda verilen A, B, C ayıraçlarından biri protein, biri yağ, biri de nişasta ayıracıdır. Bu ayıraçların bulunduğu tüplere, biri bitkisel kaynaklı, biri hayvansal kaynaklı, biri de bu ikisinin karışımı olan özütler eklenmiştir. Bu deneyden tablodaki sonuçlar alınmıştır.

  (+) işareti, ayıraç etkisiyle renk değişiminin gerçekleştiğini,
  (-) işareti renk değişiminin gerçekleşmediğini göstermektedir.

  [​IMG]

  Buna göre,
  I. Birinci özüt hayvansaldır; A, protein ayıracıdır.
  II. İkinci özüt hayvansaldır; B, nişasta ayıracıdır.
  III. Birinci özüt bitkiseldir; C, yağ ayıracıdır.
  yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) II ve III

  6. İnsanlarda kan proteinleri,
  I. Kanın pıhtılaşmasında rol oynama
  II. Sindirilmiş besin maddelerini taşıma
  III. Kan plazmasının osmotik basıncını dengelemede rol oynama
  Vücudun bağışıklık tepkisinde rol oynama işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) II ve IV
  D) I, II ve III
  E) I, III ve IV


  7. Vücutta, K vitamini eksikliğine,
  I. Sindirim kanalında etkili emilimin olmaması
  II. Besin içeriğinde yeterli yağın bulunmaması
  III. Bağırsaktaki yararlı mikroorganizmaları öldüren ilaçların uzun süre kullanılması
  durumlarından hangileri neden olabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  8. Karada yaşayan bir memeli hayvandaki proteinlerin yadımlama (yıkım) sürecinde; sırasıyla oluşan amino asit, amonyak ve üre molekülü miktarlarının, boşaltım işlemine girmeden önce, zamana göre değişimi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
  [​IMG]

  Buna göre, proteinlerin yadımlama (yıkım) sürecinde oluşan amino asit, amonyak ve üre molekülü miktarlarını gösteren grafiklerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Amino asit Amonyak Üre Miktarı
  A) I II III
  B) I III II
  C) II I III
  D) III II I
  E) III I II

  9. Sağlıklı bir insanda, farklı organ ve sistemler doğumdan erginliğe kadar farklı hızlarda gelişir.
  Buna göre, üreme sisteminin doğumdan sonraki normal gelişimini gösteren eğri aşağıdakilerden hangisi olabilir?


  A) B)

  [​IMG]

  C) D)

  [​IMG]

  E)

  [​IMG]

  10. Enzimlerin aktif oldukları pH aralıktan birbirlerinden farklıdır. İnsanda, midede salgılanan pepsin enzimi ile onikiparmak bağırsağına boşaltılan tripsin enziminin aktif oldukları pH değerleri aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (_____ : pepsin ; - - - : tripsin)

  A) B)

  [​IMG] [​IMG]

  C) D)

  [​IMG] [​IMG]

  E)

  [​IMG]
  11. X kromozomunda taşınan çekinik bir özelliğin kalıtım şeması aşağıdaki soyağacında verilmiştir.
  [​IMG]

  K, L, M bireylerinin 1, 2, 3 numarayla gösterilen bireylerle yapacakları evliliklerinden olacak çocuklarda, bu özellikle ilgili,
  I. K nin evliliğinden doğacak kız çocukların hiçbirinde bu özellik görülmez.
  II. L nin evliliğinden doğacak erkek çocukların hepsinde bu özellik görülür.
  III. L nin evliliğinden doğacak kız çocukların hepsi bu özellik yönünden taşıyıcıdır.
  IV. M nin evliliğinden doğacak erkek çocukların hiçbirinde bu özellik görülmez.
  yorumlarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız IV
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) III ve IV

  12. Evrimleşmeyi sağlayan aşağıdaki mekanizmalardan hangisi, yapay seçilim (ıslah) çalışmalarının temel koşuludur?

  A) Populasyondaki kalıtsal çeşitlilik
  B) Eşeysel üremedeki çeşitlenme
  C) Çevre koşullarındaki değişme
  D) Yeni mutasyonlar
  E) Eşeysel seçilim

  TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

  Cevap Anahtarı: C, D, C, B, B, E, E, E, D, A, B, A.


  2002 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
  (12 ADET SORU)
  1. Diploit (2n kromozomlu) bir canlıda,
  I. sperm ana hücresindeki,
  II. zigot hücresindeki,
  III. yumurta hücresindeki
  kromozom sayılarından hangileri, vücut hücresindeki kromozom sayısına eşittir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I ve III

  2. Belirli bir tür tatlı su alginde, yaşadığı ortamda bulunandan 1000 kat daha fazla K+ bulunmaktadır.

  Bu tatlı su algiyle ilgili olarak,

  I. K+dengesinin korunmasında ATP harcanır.
  II. K+ dengesinin korunmasında ilgili enzimler işlev görür.
  III. Algin canlılığını kaybetmesiyle K+ difüzyona uğrar.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  3. Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme ile mayoz I bölünmesinin ortak özelliklerinden biridir?

  A) Homolog kromozomların ayrı kutuplara çekilmesin
  B) Kromatitler arasında parça değişiminin gerçekleşmesi
  C) Tetratların oluşması
  D) Başlangıçtaki kromozom sayısının iki katına çıkması
  E) Bölünme tamamlandığında, kromozomların taşıdığı tüm özelliklerin yavru hücrelere eşit olarak aktarılmış olması.

  4. Çürükçül beslenen bir canlıda,
  I. sindirim enzimlerinin oluşması,
  II. sindirim enzimlerinin besin maddelerini etkilemesi,
  III. boşaltım maddelerinin oluşması
  olaylarından hangileri, bu canlının hücresi dışında gerçekleşir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  5. Aynı türün bireyleri arasında görülen farklılıklar iki biçimde olabilir. Bunlardan modifikasyon, çevre koşullarının etkisiyle ortaya çıkar ve kalıtsal değildir. Varyasyon ise, bireylerin kalıtsal yapısındaki farklılıklardan kaynaklanır.

  Buna göre, modifikasyon ve varyasyonla ilgili,
  1. Bütünüyle siyah renkli bir dişi kedinin bir seferde doğan üç yavrusundan birinin beyaz, birinin gri, birinin de siyah-beyaz benekli olması.
  2. Doğduklarında birbirinden ayrılarak farklı ortamlarda yetiştirilen tek yumurta ikizlerinin, boylarının farklı olması.
  3. Bir çuhaçiçeği türünün 30 °C tan düşük sıcaklıkta gelişmesi durumunda, çiçeklerin kırmızı renkli; 30 °C tan yüksek sıcaklıkta gelişmesi durumunda ise beyaz renkli olması.
  4. Renklenmeleri (pigmentasyonu) normal olan ana-babadan, albino özellikte çocuğun olması.
  örnekleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

  Modifikasyon Varyasyon
  A)
  3 1, 2, 4
  B) 1, 4 2, 3
  C) 2, 4 1, 4
  D) 2, 4 1, 3
  E) 1, 2, 3 4

  6. Aşağıdaki soyağacında, bireylerin kan gruplarının fenotipleri verilmiştir.
  [​IMG]

  Bu soyağacında numaralarla gösterilen bireylerden hangilerinin kan gruplarının homozigot olma olasılığı vardır?

  A) Yalnız 1
  B) Yalnız 2
  C) 1 ve 4
  D) 2 ve 5
  E) 3 ve 6


  7. Azot atomları işaretlenmiş, esansiyel (temel) amino asitlerle beslenen bir insanın karaciğer dokusu, belirli bir süre sonra incelenmiştir.

  İncelenen dokuda bulunan,

  I. glikoz,
  II. protein,
  III. üre,
  IV. amonyak
  bileşiklerinden hangileri, işaretli azot taşımaz?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) III ve IV

  8. Bir sporcunun koşmaya başlamasından sonra,
  I. soluk alıp-verme merkezlerinin1 uyarılması,
  II. dokularda karbondioksit miktarının artması,
  III. kanda karbondioksit miktarının artması
  durumlarının, ortaya çıkışlarına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) I , II , III
  B) II , I , III
  C) II , III , I
  D) III , I , II
  E) III , II , I

  9. Bir bireye belirli bir hastalığa karşı direnç kazandırmak için, iki ayrı zamanda aşı yapılarak bu hastalıkla ilgili antijen verilmiştir. Aşağıdaki grafik, bu bireyin kanında bulunan antikor miktarının, antijenin 1. ve 2. kez uygulanmasına bağlı olarak değişimini göstermektedir.
  [​IMG]

  Bu grafiğe dayanarak aşağıdaki yargılarından hangisine varılamaz?

  A) Antijenin 2. kez uygulanmasında vücuda verilen antijen miktarı daha fazladır.
  B) Vücudun, uygulanan antijeni tanıması için belirli bir sürenin geçmesi gerekir.
  C) Antijenin 1. kez uygulanmasından sonra oluşan antikor miktarı, belirli bir süreden sonra azalmaya başlar.
  D) Antikor oluşumu, antijenin 2. kez uygulanmasında, 1. kez uygulanmasındakine göre daha kısa süre sonra gerçekleşir.
  E) Antijenin 2. kez uygulanmasıyla kazanılan direnç, 1. kez uygulanmasıyla kazanılandan daha güçlü ve daha kalıcıdır.

  10. Belirli bir bölgedeki orman örtüsü kısa süre içinde tamamen yok olmuştur. Bu yok oluştan sonra, bu bölgede aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenmez?

  A) Birincil tüketici sayısının
  B) İkincil tüketici sayısının
  C) Birim zamanda, birim alandan aşınan toprak miktarının
  D) Üretilen serbest oksijen miktarının
  E) Toprakta tutulan su miktarının

  11. Bir ekosistemdeki bir populasyonun,
  I. kullandığı besin miktarının ortamda artması,
  II. kullandığı besin çeşidinin ortamda azalması,
  III. rekabete girdiği türlerin ortamda azalması
  etkenlerinden hangileri, ekosistemin bu populasyonla ilgili taşıma kapasitesini artırır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  12. Aşağıdaki grafik; bir ekosistemde buluttan bir bitki populasyonundaki bireylerin boy uzunluğuyla ilgili dağılımını göstermektedir.

  [​IMG]

  Belirli bir süre sonra, bu populasyonda boyu 5,cm nin altında ve boyu 15 cm nin üzerinde olan bireyler, ekosistem koşullarına bağlı olarak ayıklanmıştır.

  Boy uzunluğu kalıtsal olarak saptanan bir özellik olduğuna göre, bu bitki türünün gen havuzunda meydana gelen bu değişme, boy uzunluğuyla ilgili olarak bu türde,

  I. kalıtsal farklılıkların azalması,
  II. uyum yeteneğinin zayıflaması,
  III. evrimleşmenin yavaşlaması
  durumlarından hangilerinin gerçekleşmesine neden olabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

  Cevap Anahtarı: D, E, D, B, C, B, A, C, A, C, D, E.


  21 Mart 2011
  #1
 2. 1997-2009 Tüm Öss Soruları [Cevap Anahtarlı] Cevapları

soru sor

1997-2009 Tüm Öss Soruları [Cevap Anahtarlı]